inv. nr. 1, verleibrief Oost-Barendrecht dd. 28 juni 1320

Wi, Gheraet, Here van Hoerne, van Althena, van Parveijs ende van Haerlaer, maken cont ende kenlijc alle luden, dat wi verliet hebben ende verlien in rechten lene Haren Dederic van Riede, ridder, twintich ghaerden lants die legghen in Berendrecht ende Heijennnen van Waes zien, ende tambocht van Berendrecht in manieren dat onse rechter mach laten die boten van twe schellinghen, wil hi buten, Haren Dideric ende wil se onse rechter nemen, zoe sal Haer Dederic voerseijt hebben die twedeel ende wi terdendeel van allen rechte ende van allen vervalle anders zel Here Dederic voerseijt hebben die twedeel ende wi tordendeel ende dat en mach onse rechter niet laten en zi bi Haren Dederic voerseijt. Voert zel Haer Dederic voerseijt hebben dertich schellinghe jaers ute der bede in Berendrecht, voert sel wi lossen dat derdendeel van den ambocht van Berendrecht, dat Gelis van Berendrecht ghecoft hadde teghen Haren Dederic van Riede, ende alse wi dat derdendeel van desen voerseijden ambocht ghelost hebben, zoe moghe wi zetten Haren Dederic voerseijt enen man, die wi hem met redene zetten moghen voer Gelise voerseijt, waert dat Haer Dederic voerseijt vercopen wilde zien recht van desen voerseijden ambacht, zoe zoude wij ’t hebben up zegghen Haren Jans van der Dussen ende Heijenne Borwouds zoens ende est, dat wi onse derdendeel willen vercopen van desen voerseijden ambocht, zoe macht Haer Dederic voerseijt hebben, up segghen Haren Jans van der Dussen ende Heijenne Borwouds zoens, wil hij ’t hebben ende ghelden, omme dat dit waer is ende dese voerseijde Haer Dederic dit voerseijde ghoet van ons ontvanghen heeft, zeij ’t dat hij ons up droech voer ons ende voer onse manne, zoe gheware wij ’s hem in alre maniere alse het hier voer ghescreven staet. Ghemaect ende ghegheven int jaer ons Heeren dertien hondert ende twintich des zaterdaghes na Sinte Jans dach te middezomer.

corr. en typ. 2009 JvV

 

fragment verleibrief
fragment verleibrief