inv. nr. 120, commissiebrief schoutambt 1640

Ick, Abraham van Beveren, Heere van Oost ende West Barendrecht doen te weten, alsoo het schoutampt van Oost Barendrecht dort overlijden van Adriaen Adriaensz. Outraet zal., in sijn leeven onssen gewessen schoudt van Oost Barendrecht, jeghenwoordich is vaccerende, twelck nochtans tot ons ende des gemenlandts dienst ende welvaren bij een bequaem persoon wederom behoort bedient te werden, ende gehoort ende gesien hebbende de goede rapporte enz. aen mijn gedaen van Bastiaen Adrijaensz. Outraet, nu eenighen tijt geweest sijnde secretaris der voorsz. heerlickheijt, van sijnne getrouwicheijt ende bequamheijt tot bedieninghe vant selve schoutampt, soo ist dat ick denselven Bastijaen Adriaensz. Outraet gecomitteert ende gestelt hebbe, sulcx ick hem comitteere ende stelle mits desen, tot schoudt van de voorsz. ambachsheerlickheijt voor de gerechticheijt is compenteerende, midts dat hij gehouden sal sijn het selve schoutampt wel ende getrouwelick te bediennen tot voorstandt van mijnne gerechticheijt, goet regert neemende op administereeren van de justitcie, goede poletcie ende reegheringhe tot meesten oorbaer ende welvaert der selver landen ende voorts in alle saecken ’t selve offitcije concerneerende alles te doen ende nae te comen, wat een goedt ende getrou schoudt behoort ende schuldich is te doen, behoudelijck dat hij in saecke van importantcie als voorensz. bij tijtellicke advertenti sal requiereeren ende gebruijcken mijnnen expressen consent ende advijssen.

Ende sal den selven Bastiaen Adriaensz. Outraet, schoudt, geduijerende desse bedienninghe hebben ende genieten sijn leeven langh, met al sulcke gereechticheeden, incommen ende proffijten van boeten, brucken, uutleggens van penningen, soo van mijnne vercochte thienden ende andere incomen met gevolghen reecht winste ende aencleve van dien, doch de smalle ende crijtende thijenden van schappen, verckens, ghanssen ende bijen, sulcx als van oudts tot het selve offitcie gestaen ende gespecteert heeft, bij mijn alreede naerder versien, ofte noch voorsien ende geordonneert soude moghen werden, oordonneeren ende belasten oversulcx aen onsse heemeraden ofte scheepennen ende alle de gemenne ingesetennen der voorsz. ambachtheerlickheijt denselven Bastiaen Adriaensz. Outraet als schoudt te erkennen ende te opbidieeren in alles wat hij v.......... weghen is uvghen (?) voorsz. int bedienen sijns offitiums sal voorstellen ende oordinneeren sal, behoudelick dat hij gehouden sal sijn aen mijn te doen den behorlicken edt van getrouwicheijt alst behoert.

In kennisse der waerheijt hebbe ick desse met mijnne gewonnelicke signatuere ende handtschrijft geteeckent ende met mijn uitsier van wappenen bevestich opten

 

A. van Beveren

 

corr. en typ. 2009 JvV