inv. nr. 133.2, verleibrief West-Barendrecht en Kortambacht van Zwijndrecht dd 13 april 1442

Phillips, bij der gracien Goids Hertoge van Bourgondien, van Lotharingen, van Brabant ende van Lijmborch, Grave van Vlaenderen, van Arthois, van Bourgondien, Palatijn, van Henegauwe, van Hollant, van Zeelant ende van Namen, Marcgrave des Heijligen Rijcx, Heere van Vrieslant, van Salms ende van Mechelen, doen cond allen luden, want voir onsen getrouwen den Heere van Lallaing, gouverneur onsen voersz. lande van Hollant ende Zeelant, dien wij des gemachticht hebben ende voir onse leenmannen hier nae bescreven, gecomen is Jan van Culenburch ende heeft ons up gedragen ende quijtgesconden, alsoe onse mannen wijsden, dat recht was, tot behoeff Jacob van Mijnnenbeke Dammaes zoon, dat ambocht van Westbarendrecht mit visscherie, vogelrie, thienden, stalen, venen ende mit anders allen zijnen toebehoeren, alzo hij die van ons ende van onsen Graeflicheijt van Hollant te leen te houden plach. Des gelijcx is gecomen voir den selven onsen getrouwen gouverneur voirn. ende leenmannen Robbrecht van Drongelen ende heeft ons te goede gesconden ende overgegeven, alsoe die selve mannen wijsden, dat recht was, tot behoeff des voirn. Jacobs van Mijnnenbeke, dat Corte ambocht van Zwindrecht mitten winde aldair, gelijc die selve Robbrecht die van ons ende van onsen Graeflicheijt voirn. te leen te houden plach. Soe hebben wij behoudelijc ons ende eenen ijegeliken sijns rechts, rechtevoert weder omme verleent ende verlijet, verlenen ende verlijen mit desen brieve, die voirn. ambochten van Barendrecht ende Corte ambocht mit visscherie, vogelrije, thienden, stalen, venen ende winde, gelijc voirscreven is, te houden van ons ende van onsen nacomelingen, Graven off Gravinnen te Hollant, Jacob van Mijnnenbeke voirn. ende zijnen nacomelingen tot enen onversterflicken erfleen, te verheergewaden, alst verschijnt, dat Corte ambocht mitten winde voerscreven mit eenen roden sperwer, gelijc die ouder hantvesten ende previlegien van beijden ambochten voirn. dat claerliker uutwijsen ende begrijpen.

Hier waeren bij ende over alzo onse leenmannen Heere Arent van Gent, Jan vander Mije, Jan van Culenburch ende Robbrecht van Drongelen voerscreven.

In oirconde desen brieve ende onsen zegel hier an gehangen.

Gegeven den dertienden dach in aprill int jaer ons Heeren dusent vierhondert twee ende vertich naer loep van onsen Hove.

Onder gescreven bij mijnen Heere den Hertoge, Grave van Hollant etc. Geteijkent Pietter de Loo.

 

Gecollacioneert tegens zijn originael ende
accordeert van woirde te woirde bij mij,

Duijst

 

corr. en typ. 2009 JvV