inv. nr. 134.1, koopbrief dd. 12 maart 1490

Wij, Gherbrant van den Colster Willems zone, Adriaen Ockers zone ende Jan die Vriese Jacops zone,. leenmannen der Graeflijcheit van Hollant, doen cond allen luijden, dat voir ons als leenmannen dair toe versocht, gecomen is Jacop Jacops zone ende heeft aldair voir ons opgedraghen ende overgegeven tot behouff der edelen vrouwe Elijszabet van Loon, Vrouwe van Moerkerken etc., die ambochtsheerlijcheit van Westbarendrecht metten scoutambocht, metten naecoop, metten dijckgraefscap ende voort met alle zijnen toebehoeren ende met alle dat den ambochsheerlijcheit ancleven mach, alsoe wel buijten dijcx als nu binnen dijcx, streckende totten diepen toe, uutgenomen vijsscherie, voghelie, stale, veenen ende utergorsen legghende buijten dijcx in den selven ambocht ende ooc uutgenomen alle die korentiende ende smaeltiende van den selven ambocht, alsoe wel die korentiende ende smaltiende die hier naemaels buijten dijcx comen ende vallen sullen, als die nu binnen dijcx leggende zijn, sonder dat die voorsz. Vrouwe van Moerkerken onder texte van desen coop enich recht off toesegghe te behouden off te pretenderen an de voorsz. vijsscherie, voghelie, stalen, veenen , utergorsen ende korentiende, groot ende small. Biddende ende versouckende die voorsz. Jacop onsen alden genaden Heere den Roemschen Coninck ende Hartoch Phillips, sijnen zoen, en de Heeren genaden stedehouder generael in hoeren genaden name, dat hem dese voorsz. opdracht ende om zijnste wil belenen ende der voorsz. Vrouwe van Moerkerken hier van doen expedieren brieven van overdrachte in behoirlijcker forme, soe dat die voorsz. Vrouwe van Moerkerken int tgheen dat voorsz. staet bewaert ende versekert zij. Ende off hier ijet in gebracke, soe is des borghe Gerijt Jacops zone des voorsz. Jacops broeder. Ende Jacop voern. geloefde Gerijt zijne broeder wel te quiten ende scadeloes te houden.

Des torconden soe hebben wij leenmannen, soe wij voorsz. staen, onsen seghele hier beneden an gehanghen. Ende om die meerder sekerheit soe heb ic Jacop voorsz. mijnen zeghel hier mede an gehanghen.

Gedaen int jair XIIII c. ende tneghentich upten twaelfte dach in den maent van maert.

 

corr. en typ. 2008 JvV