inv. nr. 134.2, verleibrief West-Barendrecht dd. 4 mei 1491

Maximiliaen,bij der gracie Gods Roemsch Conijnck, altijt Vermeerder ’s Rijcx, Conijnck van Ongerien, van Dalmacien, van Croacien etc. ende Phillips, bij der zelver gracie Eertshertoge van Oistenrijck, Hertoge van Bourgoingnen, van Lotharingen, van Brabant, van Limburch, van Lucemburch ende van Gelre, Graven van Vlaenderen, van Airtois, van Bourgoingne, Palatijn, van Henegouwe, van Hollant, van Zeelant, van Namen ende van Zutphen, Maircgraven des Heiligen Rijcx, Heeren van Vrieslant, van Salms ende van Mechelen, doen condt allen luijden, dat voir onsen lieven ende getrouwen neve, den Grave van Egmont, Heere tot Bair etc., onsen stadhouder generael van Hollant, Zeelant ende Vrieslant, bij sekere onse leenmannen van Hollant besegelde brieve ghebleken is, dat Jacop Jacobszoon ons tot behouf van Vrouwe Elisabeth van Loon, Vrouwe van Moerkercke, opgedragen, overgegeven ende quijtgesconden heeft die ambochtsheerlicheijt van Westbarendrecht mitten scoutambochte, mitten naecoip, mitten dijcgraefscap ende voirt met allen zijnen toebehoiren ende mit al dat der ambochtsheerlicheit ancleven mach, alzoe wel buijten sdijcx als nu binnen sdijcx, streckende totten diepen toe, vuijtgenomen vischerie, vogelrie, stalen, veenen ende vuijtergorsen liggende buijten sdijcx in den zelven ambochte ende oic vuijtgenomen alle die corenthienden ende smaltienden van den zelven ambochte. Die voirsz. Jacob bij die voirsz. onsen leenmannen brieve ons oetmoedelic biddende, dat wij der voirsz. Vrouwe Elisabeth hier van verleenen wouden onse brieve van verlijdinge in behoirlicker vorme, ghelijc die volcomelicker blijct bij die voorsz. onse leenmannen brieven, dair dese onse tegewoirdige brief duergesteken besegelt is. Dus ist, dat wij achtervolgende dien, die voirsz. overgifte danckelic nemende ende believende, behoudelic ons ende eenen ijegelicken zijns rechts, der voirsz. Vrouwe Elisabeth van Loon verliet ende verleent hebben, verlien ende verleenen mit desen brieve, die voirsz. ambochtsheerlicheijt van Westbarecht (sic), mitten scoutambochte ende mitten dijcgraefscap ende voirt mit allen zijnen toebehoiren, gelijc Jacob voirsz. die in den voirsz. onsen leenmannen brief overgegeven heeft ende gelijct dair volcomelic verclairt ende bepaelt staet. Te houden van ons, onsen erven ende nacomelingen, Graven ende Gravinnen van Hollant, Vrouwe Elisbath (sic) voirn. ende hairen erven tot eenen onversterflicken erfleene, ghelijck Jacob voirsz. die onder ende mit meer andere perceelen van ons gehouden heeft, nair ’t inhouden der ouder brieven ende onse registeren dair van wesende Ende voir Vrouwe Elisabeth voirn. heeft ons hulde, eedt ende manscip gedaen, alst behoirde, Ghijsbrecht Louwe zoone als hairen gecoiren voicht in deser saicke. Hier hebben bij, an ende over geweest onse leenmannen van Hollant, Tielman Oom van Wijngairden, Dieric van Zwieten Willems, Claes Corf ende Dierick van Boneem. In oirconde desen brief besegelt mit onsen signette in absencie van onsen segelle hieran gehangen. Gegegeven (sic) upten vierden dach in Meije in ’t jair XIIII c. een ende tnegentich ende der Rijcken van ons Conijnck, te weten van Romen tzeste ende van Ongerien teerste jair.

Bi den Coninck ende Eertshertoge ter relacie van den
stedehouder ende leenmannen voirn.

Buschuijsen

 

corr. en typ. 2008 JvV