inv. nr. 135, verleibrief West-Barendrecht dd. 16 januari 1516

Karel, bij der gratie Goods Prince van Spaengnen, van beeden Cecillien en van Jherusalem etc. ende Eertshertoge van Oistenrijck, van Bourgoingnen, van Lotharingen, van Brabant, van Stier, van Darcute (?), van Cram, van Limbourch, van Luxembourch ende van Gelre, Grave van Vlaendren, van Habsburch, van Tyroil, van Artois, van Bourgoingnen, Palensgrave ende van Henegouwe, Lantgrave van Elsaten, Prince van Zwaven, Marckgrave van Bourgauw ende des Heilicx Rijcx, van Hollant, van Zeelant, van Phirt, van Kiburch, van Namen ende van Zutphen Grave, Heere van Vrieslant, van der Windismarck, van Portenauw, van Salms ende van Mechelen, doen condt allen luijden, dat wij, behouden ons ende eenen ijegelijcken zijns rechts, verlijt ende verleent hebben, verlijen ende verleenen mit desen onsen brieve Heer Lodewijck van Praet ende van Moerkercken, Ridder, ende hem aengecomen ende bestorven es bij doode ende maickinge van vrouwe Elizabeth van Loon, Vrouwe van Moerkercken, zijnre vrouwe moeder, alsulcke nabescreven leenen als hier naer volghen:

Eerst de ambochsheerlicheijt van Westbarendrecht mitten schoutambochte, mitten naecoop, mit dijckgraefscip ende voort allen zijnen toebehoeren ende mit all datter ambochsheerlicheijt aencleven mach, alsoe wel buijtensdijcx als binnen dijcx, streeckende totten diepe toe, vuijtgenomen visscherie, vogelrie, stalen, venen ende vuijtgorssen liggende buijten sdijcx inden selven ambocht. Ende oock vuijtgenomen alle de corenthienden ende smaeltienden van den selven ambochte, alsoe wel die corenthienden ende smaeltienden die hier naemaels buijten sdijcx comen ende vallen sullen, als die nu binnen sdijcx liggende zijn, te houden van ons, onsen erven ende nacomelingen, Graven ende Gravinnen van Hollant, Heere Lodewijck voorsz., zijnen erven ende nacomelingen, tot eenen onversterfelicken erfleen, gelijck zijn vrou moeder voorsz. ende haere voorders die te houden pleeghen naer inhouden der ouder brieven ende onse registeren daer van wesende.

Item de smaeltiende van Westbarendrecht, die nu bedijct es ofte naemaels bijdijckt sall wordden, mit allen zijnen toebehoeren, te houden van ons, onsen erven ende nacomelinge, Graven ende Gravinnen van Hollant, Heere Lodewijck voorsz., zijnen erven ende nacomelingen, tot eenen onversterflicken erfleen, gelijck zijn vrouw moeder voorsz die te houden plach naer vuijtwijsen der ouder brieven ende onsen registeren daer van wesende.

Hier waeren an ende over als onsen leenmannen meester Thielman van Dullecken, onse raedt ende meester van onser rekeningen in den Hage, Jacob de Jonge, Cornelis Gheer tot Baertwijck ende Cornelis Barthouts.

In oirconde desen brief besegelt mit onsen zegele hier aen gehangen..

Gegeven den XVIen in januarie anno XV c. vijftiene, stilo curie Hollandie.

 

corr. en typ. 2008 JvV

fragment verleibrief
fragment verleibrief