inv. nr. 136.1, koopbrief West-Barendrecht dd. 5 november 1546

Alzoe Lodewijck van Moerkercken, zoen van wijlen Heeren Lodewijck van Praet ende van Moerkercken, Ridder etc., zeeckere jaeren geleden in Oestlandt van levende lijve ter doot gecomen is, zulcx dat daer duer alle zijne goeden gecomen ende gevallen zijn als geconfisqueert tot prouffijte van der Keijserlicke Majesteit, daer duer gesproeten sijnde zeker proces tusschen den procureur generael van ’s Keijsers wegen ende des voirsz. Lodewijcx broeders ende susters, soe eest, dat de Heere van Asperen, als getrout hebbende de oudste suster van denselven Lodewijck, bekennende zijne Majesteits recht, aen den Hove van Hollandt ende aen den luijden van de Reeckeningen in den Hage versocht heeft zijne Majesteits recht te coopen, omme waer toe te comen sustineerden die goeden bij den voirsz. Lodewijck achtergelaeten, zeer zober immers meer belast te sijne dan die waerdich waeren, exhiberende te dien fijne eene memorie van zes bladeren papiers, inhoudende in effect inventaris van denselven goeden, te weten de ambochtsheerlicheijt van Westbaerendrecht, daer toe behoirt dat schoutambocht, geldende derthien ponden tsjaers ende een molen aldaer, daeroff compt boven reparatien ontrent twintich ponden tsjaers ende zesthien mergen alloidael goeden, geldende ontrent vijftich ponden tsjaers als van veertich groten. Inhoudende oick deselve memorie die renten, die up te goeden staen, zoe ter losse als ten lijve, ende oick die pecuniele sculden, die hij Lodewijck voirsz. sculdich was ende andere diversche lasten. Ende gesien in de camer van der Reeckeningen in den Hage in presentie van mijn Heere van Assendelft, eerste Raedt, ende enige andere van die Rade ende oick van den procureur generael de voirn. memorie ende daerup gehoirt de affirmatie van den Heere van Asperen, hebben van ’s Keijsers wegen den voirsz. comparanten vercoft gehadt alle zijne Majesteits recht, mits bij denselve Heere van Asperen betalende tot ’s Keijsers prouffijte in handen van den ontfanger van den exploicten, Nicolaes Perssijn, voer alsulcke recht als zijne Majesteit zoude mogen competeren totte selve goeden de somme van vier ende twintich Karolus guldens eens.

Aldus gedaen in der camere van der Reeckeningen in den Hage ten bureele in presentie als hierboven upten vijfden in novembri XV c zessenveertich.

Mij present

A. van Loo

 

corr. en typ. 2008 JvV