inv. nr. 136.2 , verleibrief West-Barendrecht dd. 6 november 1546

Karel, bij der gratie Goods Roomsch Kijser, altijdts Vermeerder ’s Rijcs, Coninck van Germanien, van Castillien, van Leon, van Grenade, van Arragon, van Navarre, van Napels, van Cecillie, van Maiorque, van Minorque, van Sardanie, van Corsice, van den eijlanden van Indien ende vasten lande, der zee, occeane, Eertshertoge van Oistenrijck, Hertoge van Bourgoingnen, van Lotharingen, van Brabant, van Limburch, van Luxemburch ende van Gelre, Grave van Vlaenderen, van Habsburch, van Hagenault, van Artois, van Bourgoingnen, Palsgrave ende van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant, van Phirt, van Kiburch, van Namen ende van Zutphen, Prince van Zwanen, Marckgrave van Bourgauw ende des Heilix Rijcx, Heere van Vrieslant, van Salms, van Mechelen, van der stadt, steden ende landen van Uuijtrecht, Overijssel, Groenighen ende Dominatoer in Asije ende Affrijcke, doen condt allen luijden, dat wij achtervolgende seecker appoinctement gemaict mitten Heere van Asperen, inde naem van joncvrouwe Fransoize van Praet, zijn huijsvrouwe, van den achtergelaten goeden van Lodewijck van Moerkercken, der voorsz. joncvrouwe Fransoize broeder, bij de luijden van der Reeckeningen in den Hage, als ’t blijct bij acte van de selver camer, deur de welcke desen onsen brief open deursteecken besegelt is ende mit desen in onsen registeren van Hollant geregistreert es, verliet ende verleent hebben, verlien ende verleenen mit desen onsen brieve joncvrouwe Fransoize van Praet voorsz. de navolgenden perceelen van leenen, eerst d’ambochtsheerlicheijt van West barendrecht mit allen dat der ambochsheerlicheijt aencleven mach, alsoe wel buuijten ‘sdijx als binnen sdijx streckende totten diepe toe, uuijtgenomen visscherie, vogelrie, stalen, venen ende uuijtgorssen liggende buijten sdijx in den selven ambochte ende oock uuijtgenomen alle die corenthienden ende smaelthienden, die hier naemaels buijten sdijx comen ende vallen sullen, als die nu binnen sdijx liggende zijn, te houden van ons, onsen erven ende naecomelinghen, Graven ende Gravinnen van Hollant, joncvrou Fransoize voorsz., haire erven ende naecomelinghen, tot eenen onversterffelicken erfleen, item die smaelthienden van Westbarendrecht, die nu bedijct sijn of naemaels bedijct sullen wordden mit allen hueren toebehoren tot eenen onversterffelicken erfleen, item noch die geheele corenthiende, groot ende smal, die nu es of naemaels tot eenigher tijdt vallen of comen mach in den onbedijcten landt, liggende als nu buijten sdijx in den ambochte van Westbarendrecht, dat nu is of naemaels lant wordden mach, streckende van den dijck totten diepe toe, mitsgaders alle zijn actie recht ende toesegghen dat Jacob van Minnebeecke an de voorsz. thienden groot ende cleijn van den voorsz. buijtendijxsche lande in eeniger manieren hebben mach, tot eenen onversterffelick erfleen, gelijck de voorsz. Lodewijck zijn vader ende voorders dat te houden plagen. Al naer inhouden der ouder brieven ende onsen registeren daervan wesende.Ende voor de voorsz. Joncvrou Fransoize van Praet heeft ons hulde, eedt ende manscap gedaen Joncker Wessel van der Bootselaer, Heere van Asperen, haer man ende kerkelick voocht voorsz. Hier waren bij, an ende over als onse leenmannen van Hollant, Cornelis Barthouts ende Fop Willemsz. Des t’oirconde desen onsen brief bezegelt mitten zegele van onse Leenhove van Hollant hier aengehanghen. Gegeven den VIen in novembri int jaer ons Heeren, duijsent vijfhondert zessenviertich.

 

corr. en typ. 2008 JvV