inv. nr. 147, verleibrief West-Barendrecht dd. 4 juli 1739

De Staten van Holland ende Westvriesland doen kond allen luijden, dat wij behoudens ons ende eenen ijgelijks regt, verlijd ende verleend hebben, verlijen ende verleenen bij desen onzen brieve Diederik van Leijden, Heere van Vlaardingen, raad en vroedschap der stad Leijden, de naarvolgende vier parcelen van leenen, te houden van ons bij de voorn. Diederik van Leijden, sijnen erven ende nakomelingen te samen ende ijder in ’t bijsonder tot eenen onversterffelijken erffleene, als eerst de ambagtsheerlijkheijd van West-Barendregt, met den schout ambagt, met den nakoop, met dijkgraafschap, ende voorts met allen sijnen toebehooren ende met al dat de ambagtsheerlijkheijd aankleven mag, alzoo binnen ’s dijks als buijten ’s dijks, strekkende tot den diepe toe, uijtgenomen visscherijen, vogelrijen , staelen, veenen, ende uijtgorsen leggende buijten ’s dijks in denselven ambagte ende ook uijtgenomen alle de coorntiende, ende smaltiende, die hiernamaals buijten ’s dijks komen ende vallen zullen, als ook die nu binnen ’s dijks leggende zijn, ’t welk in onse leenregisteren gedesigneert is met no. 1819.

Nog de smaltiende van West-Barendregt, die nu bedijkt zijn ofte namaals bedijkt zullen mogen worden met allen heuren toebehooren, ’t welk gedesigneert is met no. 1820.

Nog de geheele coorntienden groot en kleijn, die nu is ofte namaals tot eeniger tijd vallen of komen mag in de onbedijkte landen leggende als nu buijten ’s dijks tot den diepe toe, mitsgaders alle actie, regt ende toeseggen dat Jacob van Minnebeek aan de voorsz. tienden groot en kleijn van de voorsz. buijtendijkse landen in eeniger manieren hebben mogt, ’t welke gedesigneert is met no. 1621.

Ende laatstelijk nog, de ambagtsheerlijkheijd van Hardinxvelt, strekkende van Schaluijnresloot tot Giessemonde, met heuren toebehooren, met alle de breuken beneden de tien ponden ende voort van alle breuken ende vervallen toebehoorende tot onze Hoge Heerlijkheijd van Hardinxvelt den derden penning, ende daartoe mede alle de breuken van degeenen die op schepenen eed spreken ofte over schepenen vonnisse dingen zullen.

Item de visscherijen, zegenworpen ende aanwassen van den lande van Schalluijnresloot tot Giessemonde toe, met heuren toebehooren op de noordzijde van de Merwede. Item de tienden van Billerstege tot Giessemonde voorsz. toe. Item de veeren met heuren opslagen aan beijde zijden binnen de voorsz. ambagtsheerlijkheijd van Hardinxvelt. Item de gifte ofte collatie van de kerke van Hardinxvelt. Item de thijnse, maalrije, jaarschot, naakoop, vogelrije, ende twee paar oude swaanen in de voorsz. ambagtsheerlijkheijd van Hardinxvelt te houden drijvende ende voorts met allen anderen zijnen toebehooren ende te verheergewaaden met tien ponden van veertig grooten Vlaams het pond, ’t welk gedesigneert is met no. 1980.

Al naar inhouden der ouder brieven ende onse leenregisteren daar van wesende. Welke voorsz. vier parcelen van leenen de voorn. Diederik van Leijden, zijn aangekomen ende bestorven bij dode en makinge van Sophia Dina de Rovere, in haar leven Vrouwe van West-Barendregt, zijn huijsvrouw, volgens hare beslote testamentaire dispositie den 9e februarij 1717, onder hare hand en signature gepasseert en uijt kragte van onse octroije den 15e februarij 1717 aan haar verleend, beneffens desen met een extract uijt het voorsz. testament in onse leenregisteren geregistreert.

 - 1 -

Ende hier van heeft de voorn. Diederik van Leijden, ons hulde en manschap gedaan als ’t behoorde in handen van onsen lieven ende getrouwen bewaarder van onsen grooten zegele de Heer Johan Hendrik van Wassenaer tot Wassenaer, als stadhouder ende registermeester van onse leenen. Daar bij, aan ende over waren als onse leenmannen Mr. Johan ten Hove, onsen griffier van de leenen, Mr. Frans van Limborch, advocaat fiscaal van onse domeijnen ende Mr. Johannes Laurentius, advocaat voor onse Hoven van Justitie.

’t Oirconden dezen onsen brieve besegelt met onsen grooten zegele.

Gedaan in den Hage den 4e Julij XVII c negen en dertig.

 

J.H. v. Wassenaer vt

 

corr. en typ. 2008 JvV

 

 

 - 2 -