inv. nr. 175, verleibrief Carnisse dd. 6 maart 1688

Wij, burgemeesteren, schepenen, oudraden ende goedel. van den Achten der stad Dordreght, Heeren van de baronnie ende heerlijckheijt van de Merwede doen cond allen luijden, dat voor de Heeren ende Mr. Herman Halllingh, mede oudraed ende secretaris deser stede, als stadthouder van onsen leenen, mitsgaders voor de leenmannen hier onder genoemt gecomen ende verschenen is Leonhard Palingh, schout van de Groote en Cleijne Lind, als gemagtighde van Vrouwe Maria Elisabeth Musch, Vrouwe van Slingeland, Carnisse ende weduwe wijlen de Heere Matthijs Pompe, in zijn leven Heer van Slingeland, Baillu van Zuijtholland, ende blijckende bij de procuratie daer van voor den notaris Willem vanden Bergh ende seeckere getuijge in ’s Gravenhage gepasseert, in date den 3e Martii deses Jaers XVI c. acht ende tagtigh onsen voorn. stadthouder ende leenmannen verthoond ende voorgelesen mitsgaders neffens desen in onsen leenregister geregistreert, te kennen gevende, dat de opgemelte Vrouwe Elisabeth Musch met ofte aen haere dogter Vrouwe Jacoba Pompe zullende ten huwelijken treden met den Hooghed. Heere Willem Fredrik van Brakel tot Carmestijn, comparerende ter vergaderinge vande Ed. Mogende Heeren Staten des Furstendoms Gelre ende Graefschap Zutphen, wegens de Ridderschap ende Edele van de selven landen etc. onder andere mede ten huwelijck hadde gegeven de opgemelte ambagtsheerlijckheijt van Carnisse, leenroerigh van de baronnie vande Merwede met allen den gevolge en aencleve van dien soo buijten als binnens dijcx totten diepe toe, soo ende in dier voege als sij Vrouwe constituante daer mede laest verlijt is geweest uutwijsens de brieven daer van zijnde in date den XXIIIe Junij XVI c. ses en tzeventigh, verclarende oversulcx hij comparant ingevolge ende tot nakominge van dien uut cragte van sijne voorsz. procuratie te renuntieren ende af te staen van de verscreven ambagtz-heerlijckheijt met alle den gevolge ende aencleven van deselve als voren, sonder eenigh regt daeraen te behouden, als leenmannen wijsde dat recht was, ten behouve van de opgemelte Vrouwe constituantes dogter Vrouwe Jacoba Pompe, versoeckende wijders de voorn. comparant als hier toe mede speciale gemagtigt bij de opgemelte Heere Willem Fredrik van Brakel ende Vrouwe Jacoba Pompe, sijnde de voorsc. volmagt mede geinsereert inde voorgeroerde procuratie ingevolge van dien geinvestreert ende verlijt te mogen werden met de meergemelte ambagtsheerelijck ende alle hare toebehooren alsvooren welcke voorsz. opdragte ende versoeck wij believende ende houdende voor aengenaem de opgemelte Vrouw Jacoba Pompe verlijt ende verleent hebben, soo als wij deselve verlijen ende verleenen mits desen met de meergemelten ambagtsheerelijckheijt van Carnisse met alle hare toebehooren, rechten, kerckegiften, genot, visscherije, vogelerie, korentienden, smaltiende, schoutampt ende alle goederen daertoe behoorende ende alles dat ten ambagte schuldigh is ende behoort te volgen, sulcx als de voorgemelte Vrouwe Maria Elisabeth Musch, Vrouwe van Carnisse, ende hare voorsaten dat beseten ende gepossideert hebben, mitsgaders de oude brieven ende onse registers dat medebrengen, te houden van ons ende onse nacomelingen als Heeren van de baronnie van de Merwede tot een onversterffelijcken erfleen, te verheergewaden soo dick ende menighmael dat ledigh valt, met drie ponden Hollants ende heeft ons hiervan hulde ende manschap gedaen den voorn. Leonard Palingh, uut cragte van sijne voorsc. speciale

 - 1 -

procuratie, doende den gewoonelijcken ende behoorelijcken eedt in handen van onsen opgemelten stadthouder.

Daer bij ende over waeren de Heeren ende Mrs. Nicolaes van der Dussen, Heere van Souteveen, mede uut den oudraet deser stede etc. ende Adriaen van Nispen, advocaat voor den Hove van Holland, beijde leenmannen van Hollant bij absentie van onsen eijgen leenmannen. Aldus gedaen binnen Dordregt ende des ten oirconde desen brieve gegeven onder onse zegele ende te houden van onsen stadthouder op den 6en Martii XVI c. acht ende tagtigh.

 

corr. en typ. 2009 JvV

 

 

 - 2 -