inv. nr. 19, dd. 20 december 1697

De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt doen cond allen luijden, dat wij behoudens ons ende eenen ijegelijcx recht, verlijdt ende verleendt hebben, verlijen ende verleenen bij desen onsen brieve, Lidia van Beveren d’ambachts-heerlicheijt van Barendrecht, de sluijse, visscherije ende vogelrije, de smaltienden in Carnisse, de smaltienden in de Polre, een deel in Tijselincxwaert, de uijterdijck van Barendrecht, de coorentiende tot Barendrecht, tot Meusinckbrouck ende Bolnisse, als haer aengecomen bij doode ende overlijden van Johanna de Witt, die weduwe ende boedelhoutster was van Jacob van Beveren, in sijn leven Heere van Swijndrecht, ende de cavelingen tusschen de gemeene erffgenamen van de voorn. Johanna de Witt ende Jacob van Beveren gemaeckt, beneffens desen in onsen leenregistre geregistreert, te houden van ons bij de voorn. Lidia van Beveren, haren erven ende nacomelingen tot eenen erfleene, ’t welck gedesigneert is met no. 384.

Ende voor de voorn. Lidia van Beveren heeft hiervan ons hulde, eedt ende manschap gedaen Nicolaes van der Dussen, Heere van Souteveen, haer man ende voogd, ende dat in handen van onsen lieven ende getrouwen Raed-pensionaris ende bewaerder van onsen grooten segele d’ Heer Anthonij Heinsius als stadthouder ende register-mr. van onse leenen.

Daer bij, aen ende over waren als onse leenmannen Johan Henrick Coccejus, onsen griffier van de leenen, Mr. Cornelis Bosch, advocaet voor onse Hoven van Justitie, en Johan Buijs, clercq van onse leencamer.

Gedaen in den Hage den 20 December 1697.

 

A. Heinsius vt.

 

corr. en typ. 2009 JvV