inv. nr. 21, verleibrief Oost-Barendrecht dd. 21 december 1719

De Staten van Holland ende West-Vriesland doen kond allen luijden, dat wij ( behoudens ons ende eenen ijgelijks recht ) verlijd ende verleend hebben, verlijen ende verlenen bij desen onsen brieve Mr. Jacob van der Dussen, raad en oud burgemeester der stadt Dordrecht, mitsgaders onsen ordinaris gedeputeerde ter vergaderingh van haar Hoogh Mogende, de ambachtsheerlijkheijd van Barendregt, de sluijse, visscherije, vogelrije, de smalthiende in Carnisse, de smalthiende in de Polre, een deel in Tijsselincxwaart, de uijtterdijck van Barendrecht, de coornthiende tot Barendrecht, tot Meusinckbroeck ende Bolnisse, als hem, Mr. Jacob van der Dussen aangecomen ende bestorven bij dode ende maeckinge van Nicolaas van der Dussen, in sijn leven Heere van Oost Barendrecht, de Soutevenen, sijn vader, volgens sijne testamentaire dispositie den 25 Julij 1701 voor den notaris Gijsbert de Cretser en seeckere getuijgen alhier in den Hage gepasseert, uijt kragte van onsen octroije den 9 december 1675 aan hem verleend, beneffens desen met extract authenticq uit het voorsz. testament in onse leenregisteren geregistreert.

Te houden van ons bij de voorn. Mr. Jacob van der Dussen, sijnen erven ende nacomelingen, tot eenen erffleene, ’t welck in onse leenregisteren gedesigneert is met no. 384, al naar inhouden der ouder brieven ende onse leenregisteren daar wesende.

Ende hiervan heeft de voorn. Mr. Jacob van der Dussen ons hulde, eed ende manschap gedaan, als t’ behoorde, in handen van onsen lieven ende getrouwen raadpensionaris ende bewaarder van onsen grooten zegele de Heer Antonij Heinsius als stadthouder ende registermeester van onse leenen.

Daar bij, aan ende over waren als onse leenmannen Mr. Antonij van der Heim, onsen griffier van de leenen, Mr. Cornelis Bosch, advocaat voor onse respective Hoven van Justitie, ende Francois Laurentius, commis van onse Finantie. t’ Oirconden desen onsen brieve bezegelt met onsen grooten zegele. Gedaan in den Hage den XXI December XVII c negentien. A. Heinsius vt.

 

Reg.ta Libro Quad.e Alliantie
Cap.o Suijdh. fol. 7 verso

 

corr. en typ. 2009 JvV