inv. nr. 6, bevestigingsbrief Oost-Barendrecht, dd. St. Jacobsdag 1346

Margriete, bi der ghenade Goeds Keijserinne van Romen, altoes meersende, Gravinne van Heijnegouwen, van Hollant, van Zeelant ende Vrouwe van Vrieselant, maken cont allen luden, want wi verstaen hebben, dat dat ambocht van Barendrecht an Heren Gheraerde, die Heere van Hoerne, plach te wesen, comen was over mids dat recht leen was jof wesen soude, ende dat ambocht voerscreven weder jeghens hem ghecoft was tot eenen rechten erfleene tot Joncvrou Machtelden, Gillijs Heren Jans soens dochter, behoef, bi welke Gillijs doet dat voers. ambocht comen was jof wesen soude an den voernoemden Heere van Hoerne, dat wi dien coep vaste ende ghestade houden ende confirmeren, alsoe varre als dat ambocht van onser heerlichede roeren mach.

Voert waer dat sake, dat Joncvrou Machtelden anders enich goed ghecoft hadden jeghens enighen Heere van der Lecke, die nu es of gheweest heeft, wedert ghecoft waren ten eerfleene jof te rechten leene, dien coep houde wi oec vaste ende ghestade ende confirmeren, alse varre als goedt roeret van onser heerlicheit.

Ende omdat wi willen dat alle dese voerscreven saken vaste ende ghestade bliven voer ons ende voer onse nacomelinghe Joncvrou Machtelden ende haren nacomelinghen, soe hebben wi desen brief open bezeghelt met onsen zeghel. Ghegheven in die Haghe int jaer ons Heeren M CCC ses ende viertich op Sinte Jacobsdach.

 

Iussu domine Imparatricis
ad relationem mgid.(?) p. de Theolonco
O hem. hau. (?)

 

corr. en typ. 2009 JvV