inv. nr. 7, verklaring Oost- en West-Barendrecht en Carnisse dd. 2 november 1492

Maximiliaen, bij der gracie Gods Roomsch Coninck, altijt vermeerder ’s Rijcx, Conijnck van Ongarien, van Almacien, van Croacien, ende Philips, bij der zelver gracie Eertshertoge van Oistenrijck, Hertoge van Bourgoingnen, van Lotharingen, van Brabant, van Limburch, van Lucemburch ende van Gelre, Grave van Vlaender, van Airtois, van Bourgoingne, Palatijn, van Henegouwe, van Hollant, van Zeelant, van Namen en van Zuijtphen, Maircgrave des Heijligen Rijcx, Heere van Vrieslant, van Salms ende van Mechelen, onsen gheminden Heere Gherijt ter Heerenhove, deken van Reijs ende canonick in den Dom t’ Utrecht saluijt.

Wij laeten u weten, dat die Heere van Wassenair van ons ende onser Graeflicheijt van Holland voirsz. te leene houdende is, onder meer andere diversche leenen, die ambochtsheerlicheijt van Barendrecht, die smaltiende aldaer, die coirtiende ( sic ) aldaer, die sluijse aldaer, die vischerie ende vogelrie aldaer, gelegen in onsen lande van Zuijthollant.

Ende die Vrouwe van Moerkercke is te leene houdende van den Huijse ende Heerlicheijt van der Meerwede, die men voirt van ons ende van onser voirsz. Graeflicheijt van Hollant hout, die ambochtsheerlicheijt van Kernisse met vischerie, vogelrie, coirntienden, smaltienden ende anders allen hueren toebehoiren.

Voirt soe is Jacob Jacobs zoen van Minnebeke van ons ende onser voirsz. Graeflicheijt van Hollant te leene houdende die ambochtsheerlicheijt van Westbarendrecht mit vischerie, vogelrien, thienden, stalen, veenen ende anders allen hueren toebehoiren.

Ende is wel waer, zoe wanneer om ende ter cause van onzen leenen van Hollant enich gescil, questie of proces rijset of enige actie dair van geintenteirt wert, dat alsdan ons oft onsen stedehouder van Hollant dairtoe gecommitteert mit onze leenmannen ende vassallen van Hollant ende nijement anders die kennesse, indicature ende adminstracie dairof toebehoirt.

Ende, want wij verstaen dat dies nijetjegenstaende of ten minsten van tghuent dat voirsz.is, ghij niet geadverteert zijnde, of anders hoet zij, ende sonder onze bevel of commissie, die voirsz. perzoenen voir u ter cause van questie van hoir voirsz. leenen betogen zijn ende dairvan ghij die kennesse u zoudt hebben vervondert te nemen, des ons zeer verduijrt, indien ghij tguent dat voirsz. is geweten hebt.

Wij oic willende te bescermen onse vassallen, leenmannen ende mansmannen betrocken te worden voir enige anderen rechteren dan voir ons of voir onsen voorsz. stedehouder ende leenmannen van Hollant, dair zij behoiren te rechte te staen ende nergens anders als voirsz. is, soe ist dat wij u van tguent dat voirsz. is adverteren ende wairscuwen ende, indien ’t noot zij, requiereren, sommeren ende vermanen.

Tot dien eijnde dat ghij u voirtan verdragen wilt onse voirsz. ende andere gelijcke vassallen, mannen ende mansmannen van Hollant meer te molesteren ende te betrecken voir u als delegaet ter cause van enige discorde, questie of gescil van enige actie van onse voirsz. leenen, mair die remitteirt ende laet dairmede bewairden ons ende onsen voirsz. stedehouder, soe dat behoirt als voirsz. is.

 - 1 -

Wij willen ende zullen gairne openinge van onsen vierschaire van leenen ende t’ recht van dien doen sonder vertreck eenen ijegelicke dies an ons begeeren tot allen tijden d ende alzoe dat behoiren sal, soe dat elc een des mogelicke mit allen redenen ende rechte te vreden sal zijn, hier inne u zoe vougende ende dragende, soe dat ons geen noot en zij verder dairinne te voirsien omme onze hoicheijt ende heerlicheijt te onderhouden.

Als wij doch zouden indien, ghij in vermindertheijt of ter contrarie vandien ijet hierenboven zout willen attempteren, dairvan wij u mit desen adverteren tot dien eijnde, dat ghij geene ignorance dairvan pretenderen en muecht.

Gegeven onder ons signet van Hollant in absencie van onsen segel hierup gedruct upten tweesten dach van Novembrij int jaer ons Heeren duijsent vierhondert twee ende tnegentich, ende der Rijcken van ons Conijnck van Romen tvijr ende van Ungerien tweeste jaar.

Buschuijsen

Bi den Coninck ende Eertshertoge
ter relacie van den stedehouder gnal
van Hollandt, Zelant ende Vrieslant.

 

 

 

 - 2 -

fragment verleibrief
fragment verleibrief