inv. nr. 8, aantekening Oost-Barendrecht dd. 17 december 1494

Dit naegescreven article is getogen vuijt eenen besegelden brief van denombremente van den leenen van wijlen Jacob, Heere tot Wassenaer, Burchgrave van Leijden, inhoudende ende verclaerende die leenen bij hem gehouden van der Graeflicheit van Hollant, onder die welcke dit selve article aldaer mede begrepen ende verclaert is, als een perceel van den leenen bij hem gehouden als voirsz. is. Welcke voirsz. brief rustende is in der tresorie van Hollant ende is in date int jaer duijsent vierhondert zeven ende viertich, den tienden dach in Septembrij.

Item in Zuijthollant die ambochtsheerlicheijt van Barendrecht, die smaltiende aldair, die coirentiende aldair, die sluijse aldaer, die vischerie ende vogelrije aldair.

Getoghen ut den voirsz. originalen brief ende dair tegens gecollationeerdt bij mij Bruninck van Buschuijsen, bewairder van de charters, registers in de Hove van Hollant, Zelant ende Vrieslant, die des te getuge mijn handteijkening hieronder gescreven hebbe up ten XVII dach in decembrij in ’t jair XIIII c vier ende ’t neghentich.

 

Buschuijsen

 

corr. en typ. 2009 JvV