inv. nr. 86.2, verleibrief tienden in Barendrecht en Carnisse dd. 12 oktober 1342

Alle den ghenen die desen brief sullen sien of horen lesen, doe wi verstaen, Herman Wolf, abt bider ghenaeden Goeds tot Sunte Pouwels t’ Utrecht, dat wi verleent hebben ende verlijen Joncfrouwen Machtelden Gijlijs, Heren Jans zoens dochter, den smaelen tiende die gheleghen is in Barendrecht ende in Karnisse, die Gijllijs voerscreven van ons te houden plach, voer ons ende onse nacomelinghe, haer ende haeren nacomelinghen tot enen rechten erfleen.

Hier over waeren onse manne, namelike Her Henric van Loenresloeten, deken van Sunte Jans t’ Utrecht, Adaem Zoudenbalch, Adaem die Zelander ende anders vele goeder lude.

In orconde deser dinc zoe hebbe wi desen brief open beseghelt mit onsen seghel.

Ghegheven int jaer ons Heren dertien hondert ende twe ende viertich des saterdaeghes na sunte Victoers dach.

corr. en typ. 2009 JvV