inv. nr. 88.2, verleibrief tienden in Barendrecht dd. 8 april 1516

Wij, Willem van Nijerkercke, bij der onthengnisse Goits, abt Sunte Pouwels t’ Utrecht, doen kont allen luijden, dat voir ons ende voir onse mannen hier naebescreven, gecomen is die edele vrome Heere Johan Heere van Wassenaeire, Borchgreve van Leijden etc., ende versocht aen ons ter goeder tijt, als hij sculdich was the doen, die koirntijenden ende smaeltijenden, groet ende cleijn, van Barendrecht, alsoe die tijenden voirscreven hem aenbestorven waeren ende die edele vrome Heere Johan Heere van Wassenaere, van Catwijck, Borchgreve van Leijden etc., sijn heer vader zeliger gedachten bij tijde sijns levens van ons ende van onser abdijen the lene gehouden heeft.

Soe dat gedaen was rechtevoirt verlijden wij ende verleenden, verlijen ende verlenen mit desen onsen brieve den edelen vromen Heere Johan, Heere van Wassenaire, Brochgreve van Leijden etc., die voirgesc.tijenden the houden hij ende sijnen nacomelingen van ons ende van onser abdijen voirscr. tot enen goeden onversterflicken erffleen the verheergewaden, als dese voirscr. tijenden verschijnen off verwandelt werden, mit thien ponden Hollantschen ende eerlicken dijenst doen als dair toebehoirt. Behoudelijcken ons, onser abdijen ende enen ijegelijcke sijns rechten.

Hier waeren over ende aene, dair dit geschiede, Gerijt Gerijtsz. van Amersfoirdt, Willem Janssz. ende meijster Heijnrick van Eijck, onse mannen, ende meer gueder luijde. In oirconde dis briefs bezegelt mit onse zegell.

Gegeven int jair onss Heren duijsent vijfhondert ende sestien opten achten dach van Aprill.

corr. en typ. 2009 JvV