Nieuwsbericht

Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 14 mei a.s. wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden. De vergadering vindt plaatst in de D'Ouwe School en begint om 19.30 uur.

Aansluitend aan het officiële gedeelte wordt door Pieter Dreef en Peter den Hartog een presentatie gegeven van de online Archieven.

 

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling van de agenda
 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 15 mei 2012
 4. Ingekomen stukken
 5. Jaarverslag van de secretaris
 6. Jaarverslagen van de werkgroepen
 7. Jaarverslag van de penningmeester
  De onder 3, 5, 6 en 7 genoemde verslagen zijn op verzoek een week voor de vergadering te verkrijgen bij de secretaris en liggen tevens op de vergadering ter inzage.
 8. Verslag van de kascontrolecommissie
 9. Verkiezing van de nieuwe kascontrolecommissie
 10. Bestuursverkiezing
  De heren D. Mooyaart, W. van Helden en J. Verschoor en de dames M. de Bruijn, J.P. Schaap en J. Verboom zijn aftredend. De heer Mooyaart stelt zich NIET herkiesbaar. De overige bestuursleden stellen zich herkiesbaar als lid van het bestuur. Volgens artikel 13 lid 3 van de Statuten kunnen vijf of meer leden voor aanvang van de vergadering schriftelijk aan het bestuur kandidaten kenbaar maken. 
 11. Bestuursbeleid
 12. De begroting
 13. Vaststellingvan de contributie
 14. Rondvraag.

Presentatie Archieven Online

Sinds begin maart zijn de archieven Oud Rechterlijk Archief Oost- en West-Barendrecht en Carnisse op de website te raadplegen. Peter en Pieter geven een demonstratie.