Privacybeleid

De Historische Vereniging Barendrecht (HVB) hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden en die van ander relaties. Persoonlijke gegevens worden door de HVB dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De HVB houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

In deze privacyverklaring staat beschreven welke principes de HVB hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staan in dit beleid beschreven.

Het privacybeleid omvat alle on- en offlinesystemen van de HVB waarin personen voorkomen.

Het bestuur van de HVB is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacybeleid. De HVB is gebonden aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening.

De HVB gaat op een veilige manier met de persoonsgegevens om en respecteert de privacy van de betrokkenen. De HVB houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten: rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

De HVB zorgt ervoor dat op alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen.

De HVB gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Ze worden alleen verwerkt door personen (gebruikers) met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

De HVB deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve in geval van wettelijke verplichtingen.

De HVB zal steeds de afweging maken of de registratie van een persoonsgegeven de belangen van de betrokkene niet onevenredig schaadt in verhouding tot het doel dat met de registratie wordt beoogd.

Privacy / AVG
Privacy / AVG

Privacyreglement

In dit Privacyreglement willen wij heldere informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Historische Vereniging Barendrecht (hierna: HVB) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door de HVB verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het bijhouden van een ledenlijst;
 • Het versturen van contactbladen, uitnodigingen en verslagen;
 • Het versturen van acceptgiro’s of andere vormen van communicatie inzake de inning van contributie;
 • Inschrijven voor een vrijwilligersuitje.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres en/of e-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer.

Door deel te nemen aan de activiteiten van de HVB stemt u in met het vastleggen van uw aanwezigheid op foto of film en het publiceren van deze vastleggingen via de website en/of het contactblad van de HVB, tenzij u hiertegen nadrukkelijk bezwaar maakt bij het bestuur van de HVB.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons zou opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. De HVB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de HVB van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Cookies

Deze site plaatst twee functionele cookies, voor de duur van de sessie. Deze cookies volgen je niet over het internet. Daarom hoeven we geen toestemming te vragen voor deze cookies.