Vereniging

Algemeen

De Historische Vereniging Barendrecht is op 13 december 1976 te Barendrecht opgericht.

De vereniging is onder haar statutaire naam én onder de naam van het pand waarin zij is gehuisvest (“D’Ouwe School”), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 40341828 (RSIN: 005109176).

Gebouw D’Ouwe School vindt u aan de Dorpsstraat 150a te Barendrecht, achter de Dorpskerk, naast de Watertoren. Voor uitgebreidere adres- en contactinformatie klikt u hier.

De Historische Vereniging Barendrecht wordt sinds 1 januari 2014 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Doelstelling

De Historische Vereniging Barendrecht is 13 december 1976 opgericht met als doel:

  • het wekken van de belangstelling voor de plaatselijke en regionale geschiedenis;
  • het verzamelen van voorwerpen en documenten die betrekking hebben op de geschiedenis van Barendrecht en omgeving;
  • streven naar behoud van historisch belangwekkende gebouwen en delen van Barendrecht en omgeving;
  • het archiveren van gegevens van personen die in het verleden in Barendrecht gewoond hebben, o.a. ten behoeve van genealogisch onderzoek.

Om dit doel te bereiken zijn werkgroepen ingesteld. Zij beheren de aanwezige verzamelingen en breiden deze zo mogelijk uit en onderzoeken de geschiedenis van Barendrecht en omgeving en publiceren de resultaten hiervan. Zij regelen het tentoonstellen en beschikbaar stellen van voorwerpen en documenten, geven desgevraagd informatie betreffende de geschiedenis van Barendrecht.

In het Beleidsplan 2019-2023 is de doelstelling van de Historische Vereniging Barendrecht nader uitgewerkt in een aantal concrete kortetermijndoelen.

Jaarlijks legt het bestuur van de vereniging aan de Algemene Ledenvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid en de activiteiten die hebben plaatsgevonden door middel van het presenteren van jaarverslagen van de hiervoor genoemde werkgroepen.
Dit document bevat tevens het financiële jaarverslag, waarin opgenomen de staat van baten en lasten.

Bestuursleden van de vereniging ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden anders dan geldelijke compensatie voor door hen gedane uitgaven ten behoeve van de Vereniging.

De Historische Vereniging Barendrecht telt ongeveer 550 leden, van wie een deel actief is in het bestuur en de werkgroepen.

U kunt de vereniging steunen of actief meedoen door lid te worden.

Bestuurssamenstelling

Artikel 11 van de statuten van de Historische Vereniging Barendrecht bepaalt dat “het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd”.

Momenteel is het bestuur als volgt samengesteld:

Voorzitter mw. J.P. Schaap-den Drijver
Secretaris mw. J.W.M. Verboom-van Geenen
Penningmeester J.E.J. Blinde jr
Lid W. van Helden
Lid J. Kooy