inv. nr. 12, verleibrief Oost-Barendrecht dd. 26 september 1615

Die ridderschap, edelen ende steden van Hollandt ende Westvrieslandt, representerende den Staten van de selven landen, doen condt allen luijden, dat voor Heer Johan van Oldenbarnevelt, Ridder, Heere van Berckel, Roderijs, Stoutenburch ende stadthouder van onse leenen, ende den leenmannen hier nae genompt, gecomen ende gecompareert is in properen persoone de hoochgebooren Vrouw, Vrouw Maria van Meleun, Princesse van Ligne ende des Heijlichs Rijcx, Vrouwe van Wassenaer, ende heeft ( vuijt crachte van de procuratie op haer gepasseert bij den hoochgebooren Heer, Heer Lamorael, Prince van Ligne ende ’s Heijlichs Rijcx, Heere van Wassenaer etc., haer gemael, in date den eersten Januarij anno XVI c veerthien, mitsgaders in conformité van de schriftelicken contracte van coop van date den 16en deser maent Septembris, geteijckent bij de hoochgemelte Vrouw Princesse ende Aerent Maertenssz., ambachtsheer van Schobbelandt, tsamen beneffens desen in onse leenregister van Hollandt geregistreert ) dese onder de conditien ende restrictien in den voorsz. contracte verhaelt, mit halm, hande ende monde opgedragen, overgegeven ende quijtgeschonden sonder eenich recht, actie ofte toeseggen daer meer aen te behouden, als onse leenmannen wijsden dat recht was, de ambachtsheerlicheijt van Barendrecht, de sluijse, visscherie ende vogelrije, die smalthienden in Carnisse, die smalthienden in den Polre, een deel in Tijselincxwaert, den vuijterdijck van Barendrecht, die coorenthienden tot Barendrecht, tot Muesinckbrouck ende Bolnisse, ende dat ten behouve van de voorn. Arent Maertenssz.

Soo ist, dat wij d ‘ voorsz. opdrachte, overgifte ende quijtscheldinge believende ende danckelick nemende ( behoudens ons ende eens ijegelicken zijns rechts ) den voorn. Aerent Maertenssz. onder de conditien ende restrinctien in den voorsc. contracte begrepen, verlijt ende verleent hebben, verlijen en verlenen mits desen onsen brieve de voorsc. ambachtsheerlicheijt van Barendrecht, de sluijse, visscherie ende vogelrije, die smalthienden in Carnisse, die smalthienden in de Polre, een deel in Tijselincxwaert, den vuijterdijck van Barendrecht, de coorenthienden tot Barendrecht, tot Muesinckbrouck ende Bolnisse, te houden van ons van wegen die Graeffelicheijt ende hoge overicheijt van Hollandt ende Westvrieslandt, Aerent Maertensssz. voorn., zijne erven ende nacomelingen, tot eenen erffleen, gelijck de hoochgemelte Heere Prince ende desselffs predecesseurs dat te houden plagen, al naer inhouden der ouder brieven ende onse leenregisteren daer van zijnde.

Ende hier van heeft de voorsc. Aerent Maertenssz. hulde, eedt ende manschap gedaen, alst behoorde, ende dat in handen van de voorsc. Heere stadthouder van onse leenen.

Daer bij, aen ende over waeren als onse leenmannen van Hollandt, Heer Cornelis van der Mijle, Ridder, Heere van der Mijle, St. Anthonispolder etc., Raedt van State der Vereenichde Nederlanden, Mr. Erich Dimmer, advocaet voor den Hove van Hollant, Egbert Gool, onse greffier van de leenen, Steven Snouck, commissaris ordinaris van den monsteringe ende Carel de Briedere.

T’oirconde desen onse brieff bezegelt mit onsen grooten zegele, ’t welck wij in gelijcke zaecken gebruijckende zijn. Gedaen in den Hage den XXVIen Septembris anno XVI c ende ’tvijfthien.

 

 - 1 -

 

Johan van Oldenbarnevelt vt.

Bij den Staten van Hollandt ende Westvrieslandt
ter relatie van den stadthouder ende leenmannen voorsc.

 

corr. en typ 2009 JvV