inv. nr. 14, verleibrief Oost-Barendrecht dd.12 december 1629

De ridderschap, edelen en steden van Hollandt en Westvrieslandt, representerende den Staten van denselven lande, doen condt allen luijden, dat wij ( behouden ons ende eenen ijegelijcken sijns rechts, verlijdt ende verleendt hebben, verlijden ende verleenen mits desen onsen brieve Cornelis van Beveren Jacobssz., dijckgraeff van den Alblasserwaerdt, als man ende voocht van Jouffrouw Alijdt Arentsdr., als hem in dier qualiteijt aengecomen ende bestorven bij doode ende overlijden van Arent Maertenssz., zijn schoonvader, de ambachtsheerlijckheijt van Barendrecht, de sluijse, visscherie ende vogelrie, de smalthiende in Karnisse, de smalthiende in de Polre, een deel in Tijselincxwaerdt, den uuterdijck van Barendrecht, de coorenthiende tot Barendrecht, tot Meusinckbrouck ende Bolnisse, te houden van ons van wegen de Graeffelickheijt ende hooge overicheijt van Hollandt ende Westvrieslandt, Cornelis van Beveren voorn. in qualiteijt als vooren, zijnen erven ende nacomelingen, tot eenen erffleen. Al nae inhouden der ouder brieven ende onse leenregisteren daarvan wesende.

Ende hier van heeft ons den zelven Cornelis van Beveren in qualiteijt voors. hulde, eedt ende manschap gedaan, alst behoorde, in handen van Heer Johan van Wassenaer, Heer van Duivenvoirde, Voorschooten, Sterrenburch etc., stadthouder van onse leenen. Daer bij, aen ende over waeren als onse leenmannen van Hollandt, Jo.r Jacob van Wijngaerden, Heer van Benthuijsen, Jo.r Theophilus van Cats, Heer van Cats, Colster, Heijloo etc., ende Dirck Gool, onsen greffier van de leenen.

Toorconden desen onsen brieff besegelt mit onsen grooten segele, ’t welck wij in gelijcke saecken gebruijckende sijn. Gedaen in den Hage den XIIen decembris anno XVI c negenentwintich.

 

J. Wassenaer vt.

 

corr. en typ. 2009 JvV