inv. nr. 143, octrooibrief West-Barendrecht dd. 11 januari 1698

De Staten van Hollandt ende Westvrieslandt allen den geenen die desen jegenwoordigen sullen sien ofte horen lesen, saluijt. Doen te weten, dat wij ter ootmoediger bede ende supplicatie van Cornelis de Rovere, borgermeester tot Dordrecht, ende Dina Meerman, Heere ende Vrouwe van Westbarendrecht, haer supplianten gegunt, geconsenteert ende geoctroijeert hebben, gunnen, consenteren ende octroijeren uijt onse sonderlinge gratie bij desen onsen brieve, dat sij sullen mogen disponeren, testeren ende ordonneren van alle hare goederen, roerende ende onroerende, soo wel leenen als eijgene, ende andere goederen, hoedanige ende van wat natuijr ofte qualiteijt die sijn ofte wesen mogen, die sij nu ter tijt hebben en gebruijcken van hare eijgen patrimonie ende van den genen, die sij vercregen hebben ofte naermaels vercrijgen sullen mogen, bij cope, versterffenissen, successie ofte andersints, gelegen binnen onsen lande van Hollandt ende Westvrieslandt, Voorne ende elders, gehouden van ons ofte van onse vasallen, het sij bij testamente, codicille ofte eenige andere forme van uijtterste wille, voor notaris ende getuijgen, mannen van leenen ofte wetten ende rechteren, daeronder deselve leenen ende goederen gelegen sijn ofte wesen sullen, ofte elders ende anders tot haren gelieven, ten profijte van hare kinderen, indien sij eenige hebben, vrienden ende magen ofte andere vreemden, die ende also t haer gelieven ende goetduncken sal, de voorsz. leenen ende goederen de selve hare kinderen ofte andere personen geven, transporteren ofte laten int geheel ofte deel ofte daerop assigneren renten, erffelijck ofte ten lijve, ofte oock daarop ijmand tocht bewijsen tot hare discretie ende goede geliefte. Oirlovende, consenterende ende octroijerende voorts de supplianten, dat sij soo in de institutie als legaten ende andere maeckinge ofte assignatien van lijfftochte, oock renten, pensioenen, erffelijck ofte ten lijve, in ende op hare leengoederen voor een reijse sullen mogen substitueren ende ordonneren, aen wien dat t geene van hare leengoederen bij institutie, legate, maeckinge ofte assignatie, erffelijck ofte ten lijve, aen hare kinderen, vrienden ofte vreemden gemaeckt is, sal erven, succederen ofte commen naert overlijden van de selve, niettegenstaende voor desen anders van leenen onser voorsz. landen ende van onsen vasallen gebruijckt is geweest. Welck gebruijck wij nae voorgaende beschrijvinge ende volcomen deliberatie bij onse rechte wetenschap ende seeckere kennisse gederogueert ende te niette gedaen te hebben, derogueren ende doen te niete bij desen. Hebben voorts de supplianten verloff ende consent gegeven ende geven bij desen t voorsz. hare testament ende uijtterste wille, dat sij alsoo maecken sullen ofte voortijts gemaeckt hebben, bij codicille ofte andere ordonnantie van uijterste wille, te mogen veranderen, vermeerderen, verminderen ende wederroepen, wanneer ende t allen tijden als haer gelieven sal. Welck testament, gifte ende ordonnantie, dat bij de supplianten alsoo gemaeckt is ofte sal wesen, wij alsnu voor alsdan geconfirmeert ende bevestight hebben, confirmeren ende bevestigen bij desen onsen brieve, ende willen, dat die onderhouden ende volcomen werde ende van goeder waerden ende effecte blijve ten eeuwigen dage, ende dat de genen wien de voorsz. supplianten deselve leenen ende goederen ofte een deel van dien gemaeckt, gegeven ofte daerop eenige renten ofte tochten geassigneert

- 1 -

hebben, daeraff gauderen ende deselve gebruijcken nae de rechten, wetten ende coustumen van den plaetsen daer die gelegen sijn ofte wesen sullen, gelijck ende in aller voegen ende manieren, off deselve giften ende maeckingen voor onse leenmannen ofte voor den rechteren ende wetten daeronder de goederen gelegen ofte daer die bevonden sullen sijn, gedaen ende gepasseert waren, behoudelijck dat deselve geen bastaerden sijn ende dat de voorsz. leengoederen aen ons ofte onse vasallen niet sterffelijck en sijn, noch oock gegeven ofte gemaeckt sullen wesen eenige kercken, kloosteren, gotshuijsen ofte geestelijcke personen, behoudelijck oock dat die genen wien de voorsz. supplianten de voorsz. leengoederen geven, ordonneren ofte maecken sullen, t sij mannen off vrouwen, gehouden sullen sijn binnen ses weecken nae den overlijden van de voornoemde supplianten ofte dat sij de selve goederen geaenvaert sullen hebben, ons ofte de vasalheren van wien deselve leengoederen gehouden werden, eedt, hulde ende manschap daeraff te doene ende te betalen de rechten daertoe staende ende behorende, alles sonder fraude, argh of list. Ontbieden daeromme ende ordonneren onse welbeminde, de presidenten ende luijden van den Hogen ende Provinciale raden, den stadthouder, president ende raden van onsen leenhove, die van de reeckeningen over onse domainen, de voorsz. vasallen, mannen van leenen ende alle andere onse justicieren, officieren ende ondersaten wien dit eenighsints sal mogen aengaen, heuren stedehouderen ende eenen ijgelijcken van hen bijsonder, soo hen toebehoren sal, dat sij het testament, ordonnantie ende uijtterste wille van den voorsz. supplianten, sulcx als sij dat gemaeckt hebben (ende als nu bij ons bevestight ende geconfirmeert soo voorsz. is) ofte noch maecken sullen, onderhouden ende volcomen naer sijn forme ende inhouden, ende den geenen die sij bij haer testamente ende uijtterste wille de voorsz. leenen ende goederen gemaeckt ende gegeven ofte daerop eenige renten ofte tochte bewesen ofte geassigneert hebben ofte noch maecken, geven ende assigneren sullen, daer van doen, laten ende gedogen rustelijck, vredelijck ende volcomentlijck genieten ende gebruijcken sonder haer tot eenigen tijde daerinne te doen ofte te laten geschieden eenigh hinder, letsel ofte moeijenisse ter contrarie.

Des t oirconde hebben wij onsen groten segele hieraen doen hangen.

Gegeven in den Hage den elffden Januarij int jaer onses Heer en Zaligmakers een duijsent ses hondert achtentnegentigh.

 

A. Heinsius vt.

 

corr. en typ. 2008, JvV

 

 

 - 2 -