inv. nr. 148, octrooibrief Carnisse dd. 8 maart 1751

Willem Carel Henrik Friso, bij der gratie Gods, Prince van Orange en Nassau etc., Erf-stadhouder der Vereenigde Nederlanden etc., mitsgaders die Raden ’s Hoofs van Utrecht, allen den geenen die desen brief sullen sien, salut. Doen te weten, dat wij ter bede ende versoecke van Diederik van Leijden, Heere der steede en ambagte van Vlaerdinge, raad en oud borgermeester der stad Leijden, deselve Diederik van Leijden geoctroyeert, belieft ende geconsenteert hebben, octroyeren, believen ende consenteren mits desen hem gevende oorlof, consent ende volle macht te mogen disponeren en ordonneren van alle sijne goederen, so wel leenen, thinsen ende andere vorderlijcke goederen van den Heere van den lande van Utrecht, hunne vasallen ende ondersaten, gehouden als van eijgen goederen, roerende ende onroerende, hoedanig ende waer die gelegen sullen mogen zijn in den lande van Utrecht, die hij nu heeft ofte namaels nog verkrijgen zoude mogen, bij forme van testamente ende uijtterste wille, bij codicille voor een legael notaris behoorlijk geadmitteert ende getuijgen, voor mannen van leen, wetten ofte gerechten, daer onder sulcke goederen gelegen zijn, tot behoef der gener hem goedduncken ende believen sal te maecken, geven ende te late in ’t geheel ofte deel na zijn discretie ende believen, gevende voorts de voorn. suppliant volle magt ende consent sulcke ordonnantie, testamente, gifte, uijtterste wille als hij gemaekt heeft ofte nog maecken sal te mogen wederroepen, veranderen, vermeerderen, ofte verminderen, wanneer hem dat goedduncken sal. Welk testament, gifte, maecke, codicille ende andere ordonnantie, gemaeckt ofte te maken, wij voor nu als dan, ende dan als nu, geapprobeert, ende geconfirmeert hebben, approberen ende confirmeren mids desen, mids dat die gene, die de voorn. suppliant zijne voorsz. goederen, also gemaekt ende gegeven sal hebben, gehouden sullen wesen die gifte ofte maeke hen gedaen, den leen ofte thins Heere daer van die gehouden worden aen te brengen, ende bij deselve die clausule van deselve gifte ofte maecke te doen registreren, ende dat binnen een jaer na ’t overlijden van de suppliant, oock die voorsz. leenen ofte thinsen aen den selven leen- ofte thins-Heere te versoecken, eed, hulde ende manschap te doen, ende oock te betalen die gewonen rechten daer toe staende. Ende dat hij die gifte ofte maecke van eijgen ofte allodiale goederen na ’t overlijden van de suppliant gehouden sal wesen binnen ’s jaers in de steden ende voor de gerechten, daer die selve goederen gelegen sullen zijn, aen te brengen ende ten registre laten stellen, te weten die clausule betreffende die gifte ofte maecke van de goederen, onder de respective gerechten gelegen ende vorder niet; ende voorts te doen na de gewoonte aldaer, mids oock betalende die gerechtigheden daer toe staende, alles op poene dat so verre in den selven testamente, maecke ofte gifte eenige verbanden op de heerlijke, vorderlijcke ofte eijgen goederen gestelt sijn, het sij verbod van die te mogen veralieneren ofte vervreemden, van substitutien, van fedeicommisssen ofte diergelijke, daer door die goederen anderen geaffecteert ofte op anderen te komen verbonden souden mogen wesen, dat daer op tot praejuditie van een derden van alsulcken testamente, gifte, maecke ofte verbande geen kennisse hebbende, niet gelet, maer deselve in reguarde van alsulcke van geender weerde geacht sullen worden, blijvende deselve verbanden andersints in weerden ende sullen deselve goederen gebruijken mogen na

 - 1 -

rechten, usantie ende gewoonte van deselve plecken ende landen in aller manieren, of deselve gifte, maecke ende ordonnantie voor den Heere van den lande van Utrecht, sijne vasallen ende onderdanen, ofte voor schout, schepenen ende gerechten, daer onder die goederen gelegen sijn, geschiet ware, beheltelijck dat hier inne niet begrepen sullen sijn erfpacht-goederen, ende dat die goederen den Heere van den lande van Utrecht niet verbonden en sijn, ende mede dat de ordonnantie ofte dispositie, die de voorsz. suppliant zal willen doen, niet en zij tot behoef van eenige vijanden ’s lands van Utrecht voorsz., ofte die parthije van den vijand houdende, ontbieden daeromme alle maerschalcken, vasallen, mannen van leen, bailiuwen, schouten ende gerechts-luijden, justicieren ende officieren ’s lands van Utrecht, heur stedehouderen ende elcken van dien, soo hen dit aengaen ende betreffen mag, dat sij den suppliant met ook den geenen die hij in mate voorn. sijne goederen gemaeckt heeft ofte nog maeckende werde, van dese gratie, octroy, belieffenisse ende consent, ende allen den inhouden van desen, doen laten ende dogen, rustelijk, vredelijck ende volkomelijk genieten ende gebruijcken, sonder hem te laten geschieden eenig hinder, letsel, ofte moeijenisse ter contrarie.

Gegeven ’t Utrecht onder ’t zegel van Justitie ’s Hoofs voorsz. hier onder aen doen hangen. Op den 8e Maart 1751 des voornoens, ten negen uren.

 

corr. en typ. 2008 JvV

 

 - 2 -