inv. nr. 15, verleibrief Oost-Barendrecht dd. 21 maart 1640

De ridderschap, edelen ende steden van Hollandt ende Westvrieslandt, representerende den Staten van den zelven lande, doen condt allen luijden, dat voor Heer Johan van Wassenaer, Heere van Duvenvoorde, Voorschooten, Sterrenburch etc., stadthouder van onse leenen, ende den leenmannen hier nae genoemt, gcomen ende gecompareert is in propren persoone Willem Paets, oudt burgemeester der stadt Leijden, ende volgende de procuratie bij Abraham van Beveren, schout der stadt Dordrecht, mitsgaders baillieu ende dijckgraeff van den lande van Strien, voor hem zelven als mede uuten name ende van wegen Jacob van Beveren, schepen der stadt Dordrecht ende dijckgraeff van de Alblasserwaerdt, mitsgaders oock van zijn zusters Reijnsburch van Beveren, huijsvrouw van de voorsz. Willem Paets, ende van Sophia van Beveren, huijsvrouw van Pieter de Rovre, baillieu van Zuijdhollandt, den XVIen deser maendt Martij voor notaris ende getuijgen binnen der voorsz. stadt Dordrecht gepasseert, beneffens desen in onzen leenregister van Hollandt geregistreert, heeft hij comparant mits het overlijden van Jouffrouw Alijdt Arents dochter ( die met de parceelen van leenen hier nae gespecificeert bij ons bij doode van Arent Martenssz., haer vader, verlijdt is geweest ) versocht de zelve leenen te verheffen opten name van den voorsz. Abraham van Beveren, ten behouve zoo van hem als van zijn voorn. broeder ende zusters, oft die, hier nae geopent zijnde het beslooten testament van de voorsz. Alijdt Arensdochter, men bevinden zal daer toe gerechticht te wesen.

Soo ist, dat wij (behouden ons ende eenen ijegelijcx recht ) verlijdt ende verleent hebben, verlijen ende verleenen mits desen onzen brieve de voorsz. Abraham van Beveren ten behouve als vooren eerst de ambachtsheerlijckheijt van Barendrecht, de sluijse, visscherie ende vogelrie, de smalthiende in Carnisse, de smalthiende in de Polre, een deel in Tijselincxwaerdt, den uuterdijck van Barendrecht, de coorenthiende tot Barendrecht, tot Mensinckbrouck ende Bolnisse, te houden van ons van wegen de Graeffelijckheijt ende hooge overicheijt van Hollandt ende Westvrieslandt, Abraham van Beveren voornoemt ten behouve als vooren, zijnen erven ende nacomelingen tot eenen erffleene.

Item de ambachtsheerlijckheijt van een zesthiende deel van de geheelen lande van Zwijndrecht, geheten Schobbelandts ambocht, mit allen visscherien, vogelrien, riethuijre, aendrift, ambachtsgevolge ende allen anderen zijnen toebehooren, uutgenoemen ’t veer ende dijckgelt, te houden van ons van wegen de Graeffelijckheijt ende hooge van Hollandt ende Westvrieslandt voorseijt, de voorsz. Abraham van Beveren ten behouve alsvooren, zijnen erven ende nacomelingen, tot eenen onversterffelijcken erffleene ende te verheergewaden met een dosijn Dordrechtsche coucken.

Item de gerechte helft van den twaelffste deel van de groote thienden, gelegen in den lande van Althena achter Woudrichem ende achter Sleewijck, onverdeelt ende gemeen mit den Proost van Oudemunster te Utrecht. Item de wederhelft van een twaelffste deel van den zelve groote thienden gelegen alsvooren te houden van ons van wegen de voorsz. Graeffelijckheijt ende hooge

- 1 -

overicheijt van Hollandt ende Westvrieslandt ende Heerlijckheijt van Arckel, Abraham van Beveren voorn.t ten behouve als voorsz. is, zijnen erven ende nacomelingen, elcke der voorsz. twee helften tot zulcken recht ende leene, als zijn voorn. moeder die te houden plach.

Ende noch dertich mergen landts gelegen in Wiele met de hoffstede daer toe behoorende, gelegen in den gerechte van Almkerck, noch een huijs ende stede mit vier mergen landts gelegen in den Stegen, streckende van der voorstege totter achterstege toe, Noordtwaerts aen Dircx erve van Clootwijck, Zuijdtwaerts Aert de Valck, ende noch elff mergen ende twee honden landts gelegen in Oppel, geheten den Wiel, gelegen Oostwaerts mitte Wercken ende Westwaerts met Wilem de Burchgrave, behalven twee stucken landts, die uut de voorsz. landen eertijdts vercoft zijn, te weten aan Jan Teuling Janssz. zesthalff mergen een hondt landts gelegen in de Doorn, ende aen Floris Teulinck vijff mergen landts gelegen in Hontswijck, te houden de reste van de landen hier vooren verhaelt, van ons van wegen de voorsz. Graeffelijckheijt ende hooge overicheijt van Hollandt ende Westvrieslandt ende Heerlijckheijt van Althena, Abraham van Beveren voorn. ten behouve alsvooren, zijnen erven ende nacomelingen, tot eenen rechten erffleene in alre manieren als zijn voorsz. moeder ende haere voorsaten die te leen gehouden hebben gehadt.

Ende dit al t’samen ende elcx bijzonder naer inhouden der ouder brieven ende onze leenregisteren daer van wesende, behoudens Cornelis van Beveren, oudt burgemeester der stadt Dordrecht, heurluijder vader, de lijftochte van de voorsz. leenen volgens de voorsz. procuratie, ende dit alles met dien verstande, dat zoo wanneer ’t voorsz. testament geopent zal zijn, men ‘t zelve ofte copie oft emmers extract auctentijcq daer van mitsgaders onze brieven van octroij uut crachte van dewelke de testamentaire dispositie ten regarde van de voorsz. leenen plaetse mach hebben, zal presenteren in de register-camer van Hollandt om aldaer in onzen voorsz. leenregister geregistreert te worden.

Ende voor de voorsz. Abraham van Beveren heeft hier van ons hulde, eedt ende manschap gedaen de voorsz. Willem Paets, vermoegens de procuratie boven geroert, ende dat in handen van de voorn. Heere stadthouder van onze leenen. Hier waeren bij, aen ende over als onze leenmannen van Hollandt, Heer Cornelis van der Mijll, Ridder, Heere van der Mijll, St. Anthonis Polder etc., Dirck Gool, onsen greffier van de leenen, Pieter van Tetroede, contrerolleur van ’t cleijn zegel van Hollandt ende Davidt Vinck.

Toorconden desen onzen brieff besegelt mit onzen grooten zegele, ’t welck wij in gelijcke zaecken gebruijckende zijn. Gedaen in den Hage den XXI Martij anno XVI c ende veertich.

 

J. Wassenaer vt.

 

corr. en typ. 2009 JvV