inv. nr. 85.2, verleibrief tienden in Oost-Barendrecht dd. 24 mei 1328

Wi, Ghernant van Calinghem, bi der gracien Goedes abt tot Sunte Pauwels d’ Utrecht, doen cont alle dien ghenen die desen breef sellen sein of horen lesen mit kennisse daer wareijt, dat quamen vor ons ende vor onse manne Her Dideric van Reijde, Ridder, ende Ghiselbrecht, sijn oudeste zoen. Aldaer so droch ons op Her Dideric voerseit mit Ghiselbrechts sijns oudesten zoens hantclakke ende vrilike als recht is ende onse manne wijsden, dat derendeel van den teinde te Berendrecht, gheleghen in Johans gherechte Heren Gelijs zoens, poerters to Dordrecht, dat die selve Her Didric van ons houdende was, behoudelike ons dies smalen teinde ende daer op verteghen si, als scondich waren to doen. Welic voerseide derendeel van den teinde, also als gheleghen is, wi voert verleghet ende ghegheven hebt Gelijse des voerseiden Johans oudeste zoen, te houdene van ons ende van onsen nakomelinghe te leijne ende te verherwerden alse recht is. In desen maniren waert, dat Johan, Heren Gelijs zoen voerseit, storve eer Gelijs sijn oudeste zoen voerghomet (?), so soude die selve Gelijs ons of onsen nakomelinghe die voerseide derendeel van den tiende opdraghen ende wi of onse nakomelinghe souden dat selve derendeel van den tiende rechtervort verleighen sinen oudesten broder of sine naesten eerfmane. Waert dat hi ghenen broder achter hem en lete, behoudens ons rechts, ende waert dat Gelijs voerseit storve eer Johan sijn vader, so soude des voerseiden Gelijs oudeste broder of een van sinen naesten erfnamen bi sijns vader wille of hi ghenen broder en lete, dit voerseide derendeel van den tiende an ons ende an onse nakomelinghe vorsoken, alse recht is, ende wi soudent hem verlijghen, behouden onser herwaerde ende onser manne, sunder archelist ende also voert van erfname tot erfname, alse recht is. Vort sint vorwarden, waert dat ghevelet, dat ons eman hinder of kommer dade of doen woude an desen voorseiden tiende, dat sel wi ende die ghene die des teinde in lenwar is, ghemenilike wederstaen op onsen ghemene cost ende arbeit, also dat wi of onse nakomelinghe die tve deel end teghene die dat derendeel van den teinde van ons houdent is, dat derendeel van den cost ghelden sellen, also dicke als ghevallet, ende waert dat ons des teinde mit rechte eijt offwonnen worde, van den scade soude wi ende onse nakomelinghe die tve deel hebben ende si dat derendeel. Vort sint vorwarden dat die gheist van der kerke to Berendrecht ons ende onse nakomelinghen, abde tot Sunte Pouwels, vrilike tobehoren sel ende van den goede tiende ende vrucht die der kerke tobehoren, selle we disponeren na onsen goetdonken. Vort sint vorwarden, dat wi of onse nakomelinghe, abde Sunte Pouwels, altoes onsen boden senden sellen tot deser voerseider kerke alse onse onse vrucht van desen voerseiden tiende te ghaderen, to verkopen ende te deelen ende die mach ghene die derendeele in leinwar is, copen of hi wil. Ende en woude hi si niet copen, so en sel hi ons noch onsen boeden ghien hindernijsse noch lectenijsse daer an doen, noch eeman van sine weghen, mer altoos vorderen ende helpen ghonstelike ende trowelike tot onsen scoensten. Vort so wannert ghevalt, dat men dat lant en deel al beseijget, so selle wi of onse nakomelinghe die tve deel van alle dien tienden daer of vrilike opboren ende Gelijs ende sine nakomelinghe sellen hem laten ghenoghen mit dien derendeel. Ende dese voerscrevene vorwarden hevet dese voerseide Gelijs ghelovet ende ghesworen vor hem end vor sine nakomelinghe

 - 1 -

witlike ende wel to houden ende mommermaer daer weder to doen in enichgherhande maniren.

Hir waren over, daer dit ghescheide een ersame man Her Henric van Loenreslote, deken van Sunte Johans t’ Utrecht, Johan Here Gelijs zoen verseijt, Ghiselbrecht Macellijs broder, onse manne, ende voert eerachtighe lude Her Herman die Wolf, onse kappellaen, Pouwels de tollenaer van Amers. ende anders vele goder lude.

In orconde dese vorwarden ende bekennisse dese dinghe, so hebbe wi, Ghernant voerseit, desen breef beseghelt mit onsen seghel.

Ghegheven int jaer ons Heren dusint drehondert achte ende twintich des dinsedaghes na Pincster daghes in onsen sale.

 

transcr. en typ. 2009 JvV