inv. nr. 87, verleibrief tienden in Barendrecht en Carnisse dd. 7 september 1361

Wi, Johan van Oene, bi der ghenaden Goeds abt tot Sinte Pouwels t’ Utrecht, maken cond allen luden, dat wi verlijet hebben ende verleent, verlijen ende verlenen mit desen brieve Heren Dijderic van Wassenaer, Borchgrave van Leijden, als een voeghet ende een mombaer tot behoef Vrouwe Mechtelden ziins wiifs ende in haren name, al zulke tijenden groet ende smal, alsoe alse gheleghen ziin in Berendrecht ende in Karnesse, also alse Gilliis, Vrouwe Mechtelden vader voerzeijt, van ons ende van onser abdijen voerzeijt te houdene plach in alzulken voerwaerden, soe wanneer Vrouwe Mechteld voerscreven aflivich wart, soe zellen hare nacomelinghe desen tijende verzoeken mit dubbelic heerwaerde, dat is te verstaene mit twintich ponden Hollanschen, ten ware dat dese voerzeijde tijenden mit onser hant ende onser nacomelinghen namals versceijden worden, soe soude mett elken tijende, alst verstorve, verheerwaerden mit tijen pont Hollantschen.

Hier waren over Thijdeman Zoudenbalch Gherrits soen, Everaerd Soke, onse manne, ende anders veel ghoeder lude.

In orconde des briefs bizeghelt mit onsen seghele.

Ghegheven int jaer ons Heren dusent drijehondert een ende tsestich op onser vrouwen avond nativitas.

 

corr. en typ. 2009 JvV