inv. nr. 88.1, verleibrief tienden in Barendrecht en Carnisse dd. 20 juli 1486

Wii, Jacop vander Steegh, bij der onthengnisse Goids abt tot Sunte Pouwels t’ Utrecht, doen kont allen luden, alsoe die korentijenden ende smaeltijenden, groet ende cleijn, van Barendrecht ‘tsestich jaeren ende daerover onbedict ende ledich gelegen hebben ende nu bij die graci van Goide wederom aengewonnen ende bedict sijn, soe ist, dat wij verliet ende verleent hebben, verlien ende verlenen mit desen onsen brieve den edelen, vromen Heren Johan, Heere van Wassenaer, van Catwijck, van Voirscoeten ende Borchgreve van Leijden, die voergenoemde tijenden te houden hij ende sijn nacomelingen van ons ende onsen abdijen tot enen goeden onversterfliken erflene. Ende wanneer dese voersz. tijende verschijnt off verwandelt werdt, soe sal men die versucken aen ons ofte onsen nacomelingen die dan inder tijt is, bijnnen jair ende dach mit thien ponden Hollantschen ende eerlicken dijenst doen als daer toebehoert. Behoudelicken ons ende onser abdijen ende enen ijgeliken sijns rechts.

Hier hebben aen ende over geweest, daer dit geschiede, in die absenci van onsen mannen Tijlman Oem van Wijngarden ende Philips Ruijchrock van Drijwerven, mannen der Greeflicheijt van Hollant.

In oirkonde sbriefs beseghelt mit onsen segell.

Gegheven int jair ons Heeren dusent vierhondert sesendetachtentich opten twintichsten dach in Julio.

 

corr. en typ. 2009 JvV