inv. nr. 88.3, verleibrief tienden in Barendrecht dd. 19 mei 1525

Wij, Matheus van Goch, bij der onthengnisse Gots abt tSunte Pouwell binnen Utrecht, maeken kennelick allen luijden, dat voir Heeren Wolter van Almeloe, onsen mede conventuael, volmachtich van ons wegen ende in onsen naeme, ende voir onsen leenmannen hier onder gescreven, gecoemen is die edele vroeme welgeboerne Vrouwe Josijne van Egmondt, Vrouwe van Wassenair, Burchgravijnne van Leijden etc. ende versocht aen hem ter goeder tijt nae doede des edelen vroemen geboertighen Heere Johans, Heere van Wassenaer, Burchgrave van Leijden etc. seliger gedechten, hairs here ende mans, van wegen ende tot behoiff van Joncfrouw Maria van Wassenaer, haere beijder dochter, die koirnthiende ende smaelen thiende, groet ende cleijn, van Barendrecht, alsoe Heer Johan, Heere van Wassenair voirsz., die van ons ende onsen abdijen te leen te holden plach ende nu op Joncfrouwe Maria voirgenuempt gecomen ende verstorven sijn.

Doe dat gedaen was, ter selver tijt verlijden ende verleenden Heer Wolter, volmachtich voirsz. van ons wegen ende in ons naeme mit onsen wille ende consente, ende wij nu mits desen onsen breve verlijen ende verleenen dese voirgen. thienden Vrouwe Josijne van Egmondt voirgen. tot behoiff van Joncfrouwe Maria van Wassenaer, hair dochter voirsz., te holden die selve Joncfrouwe Maria ende hairen nacomelingen van ons ende onser abdijen tot eene goeden onversterfflicken erffleen te verheergewaden, alst verschijnt offte verwandelt wort, ende te versoucken aen ons offte onsen nacomelingen dan inder tijt wesende binnen jair ende dach mit thien ponden Hollantschen ende eerlicken dienst doen als dair toe behoert, beheltelicken ons, onser voirsz. abdijen ende een ijgelicken sijns rechts.

Ende voir Joncfrouwe Maria voirgen. heeft ons Aelbert van Egmondt, casteleijn tot Woerden, hulde, eedt ende manschap gedaen.

Hier waeren oever ende aen, daer dit geschiede, Herman ’t Hoen ende Gerrijt van Westrenen, onse manne, mit meer goeder luijden.

In oirkonde ’s briefs besegelt mit onsen segell.

Gegeven int jaer ons Heeren dusent vijffhondert vijff ende twijntich den negenthienden dach van Meij.

 

corr. en typ. 2009 JvV