inv. nr. 88.4, verleibrief tienden in Barendrecht dd. 25 oktober 1545

Wij, Gherijt van der Nijkerck, bij der genaden Goidts abt Sancte Pauwels t’ Utrecht, doen kondt allen luijden, dat voer ons ende voer onse mannen van leen hier nae bescreven, gecommen es Heer Lambert Petersz., presbyter, woenende in den Haghe, ende versocht aen ons tot behoeff ende van wegen Jonckheer Philips van Ligne, Heer tot Wassenaer, Borchgrave tot Leijden etc., ende als Heer tot Wassenaer ter goeder tijdt binnen ’s jaers ende dages nae dode der edelerer ind waelgeborener Vrouwe Marie van Wassenaer, Vrouwe van Ligne ende van Wassenaer, Borchgravinne van Leijden etc., des voorsz. Jonckheer Philips van Ligne vrouwe moeder zeligen gedachten, die coirnthiende ende smalen tiende groot ende cleijn van Barendrecht, alsoe alse die vrouwe Marie zijn vrouwe moeder voirsz. als Vrouwe van Wassenaere van ons ende onser abdijen te leen te houden plach ende nu op Jonckheer Philips, haere soene voirsz., vermits haerre overlijden gecommen ende verstorven zijn.

Doe dat gedaen was rechtevoirt ende ter selver tijdt verlijden wij ende verleenden, verlijen ende verleenen mits desen onsen brieve Heeren Lambert Peterszoen, presbyter voorsz., dese voorn. thienden tot behuff van de selve Jonckheer Philips voorgen., te houden die voorn. Jonckheer Philips ende zijne nacomelinge van ons ende onser abdijen tot eenen onversterffelijken erffleen te verheergewaden alst verschijnt ofte verwandelt werdt ende te versoecken aen ons ofte onsen naecomelingen dan in der tijdt wesende binnen jaer ende dach mit thien ponden Hollantschen ende eerlicken dienst doen, als daertoe behoort, beheltlicken ons, onser abdijen ende eenen ijegelicken zijns rechts.

Ende voer Jonckheer Philips van Ligne voorsz. heeft ons Mr. Marcelis Aleindorp huld, eedt ende manschap gedaen geduerende tot zijne mundigen dagen toe, die ons alsdan zelffs huld, eedt ende manschap doen sal.

Hier waren over ende aen, daer dit geschieden, Henrick van der Borch ende Dirck van Zuijlen, onse manne, mit meer gueder luijde.

In oirconde ’s brieffs besegelt mit onsen segel.

Gegeven int jaer ons Heeren duijsent vijffhondert vijve ende veertich opten vive ende twijntichsten dach van Octobris.

 

corr. en typ. 2009 JvV