manAert Janse Wever‏‎
Begr. te West Barendrecht ‎18 dec 1719, classis: fl. 6-0-0

"den selven nooijt getrout en int collaturael verschult is"
, bron: Barendrecht DTB gaarder...
Nooit getrouwd ‎