Bronnen

Titel: Barendrecht DTB 3a, 3e...
Barendrecht DTB 3a, 3e gebodt
Bron bij huwelijk (kerk): Gysbert Geeritsz
Bron bij huwelijk (kerk): Gysbert Claeysz
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Adriaensz
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Pietersz
Bron bij huwelijk (kerk): Christiaen Adriaensz
Bron bij huwelijk (kerk): Lenert Adriaensz
Bron bij huwelijk (kerk): Bastiaen Geeritsz
Bron bij huwelijk (kerk): Bastiaen Simonsz
Bron bij huwelijk (kerk): Christiaan Pietersz
Bron bij huwelijk (kerk): Hendrick Maertensz
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Pietersz
Bron bij huwelijk (kerk): Geerit Barentsz
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Dircksz
Bron bij huwelijk (kerk): Maerten Matheeusz
Bron bij huwelijk (kerk): Lenert Fransz
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Adriaensz
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Goorisz
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Andries Pietersz
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Dircxz
Bron bij huwelijk (kerk): Fop Danielsz
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Maertensz
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Lenertsz
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Jansz van der Vere
Bron bij huwelijk (kerk): Willem Pietersz
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Jansz Ruyter
Bron bij huwelijk (kerk): Lenert Woutersz
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Cornelisz
Bron bij huwelijk (kerk): Geem Theunisz
Bron bij huwelijk (kerk): Lenert Jorisz
Bron bij huwelijk (kerk): Hendrick Dammisz
Bron bij huwelijk (kerk): Lenert Teunisz
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Cornelisz (Ruyters)
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Hubrechtsz
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Ingensz Hordijck
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Pauwels
Bron bij huwelijk (kerk): Dirck Hendricksz
Bron bij huwelijk (kerk): Hendrick Simonsz
Bron bij huwelijk (kerk): Claeys Goorisz
Bron bij huwelijk (kerk): Nys Geeritsz
Bron bij huwelijk (kerk): Joris Lievensz
Bron bij huwelijk (kerk): Daen Simonsz
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Crijnen Huisser
Bron bij huwelijk (kerk): Bastiaen Pieters
Bron bij huwelijk (kerk): Daniel Foppe van Driel
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Urias Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Gooris Lenerts
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Lenert Gysbrechts
Bron bij huwelijk (kerk): Hendrick Jacobsz
Bron bij huwelijk (kerk): Willem Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Albert Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Bastiaen Theunisz
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Cornelisz
Bron bij huwelijk (kerk): Aert Pietersz
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Cornelisz
Bron bij huwelijk (kerk): Dammis Goorisz
Bron bij huwelijk (kerk): Jacob Maertensz
Bron bij huwelijk (kerk): Schilleman Fransz
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Teunisz
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Michielsz
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Sanders
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Geerits
Bron bij huwelijk (kerk): Maerten Bastiaensz
Bron bij huwelijk (kerk): Geeman Coenrade
Bron bij huwelijk (kerk): Bastiaen Coenrade
Bron bij huwelijk (kerk): Geerit Francke
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Lambertsz
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Jacobs
Bron bij huwelijk (kerk): Gysbert Pieters
Bron bij huwelijk (kerk): Willem Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Cornelis van Wyngaerde
Bron bij huwelijk (kerk): Cryn Maertensz
Bron bij huwelijk (kerk): Jacob Ariensz
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Lauwe
Bron bij huwelijk (kerk): Pauwels Florisz
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Fransz
Bron bij huwelijk (kerk): Maerten Huyge
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Jacobsz
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Cornelisz
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Bastiaensz
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Hendricksz Outraet
Bron bij huwelijk (kerk): Bastiaen Dircxsz
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Simon Matthysz
Bron bij huwelijk (kerk): Laurens Bastiaensz
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Laurens
Bron bij huwelijk (kerk): Jacob Pieters
Bron bij huwelijk (kerk): Aert Pietersz
Bron bij huwelijk (kerk): Hendrick Cornelisz
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Michielsz
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Danielsz van Driel
Bron bij huwelijk (kerk): Jacob Cryne
Bron bij huwelijk (kerk): Jan Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Isaac Claesz
Bron bij huwelijk (kerk): Coenraet Teunisz
Bron bij huwelijk (kerk): Geerit Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Danielsz van Driel
Bron bij huwelijk (kerk): Geem Danielsz Coppenhol
Bron bij huwelijk (kerk): Isbrant Cornelis
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Jacobsz
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Jansz
Bron bij huwelijk (kerk): Hendrick Fransz
Bron bij huwelijk (kerk): Laurens Bastiaensz
Bron bij huwelijk (kerk): Jacob Hendricksz Verhoeve
Bron bij huwelijk (kerk): Lenert Michielsz
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Willems
Bron bij huwelijk (kerk): Robben Cornelisz
Bron bij huwelijk (kerk): Pieter Ingensz
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Dircxz
Bron bij huwelijk (kerk): Cornelis Bastiaensz
Bron bij huwelijk (kerk): Lenert Cornelisz