Bronnen

Titel: Brd.DTB.3a - 1606-1638...
Brd.DTB.3a - 1606-1638
Bron bij doop: Adriaen Adriaens
Bron bij doop: Adriaen Adriaensz
Bron bij doop: Aechtge Adriaens
Bron bij doop: Aechtgen Adriaens
Bron bij doop: Aefke Adriaens
Bron bij doop: Janneke
Bron bij doop: Lenaertge Dircks
Bron bij doop: Maritge Aerts
Bron bij doop: Neeltge Aerts
Bron bij doop: Pieter Aerts