Bronnen

Titel: Barendrecht DTB 3a -...
Barendrecht DTB 3a - 1606-1638
Bron bij doop: Adriaen Adriaens
Bron bij doop: Adriaen Hendriks
Bron bij doop: Adriaen Lenaerts
Bron bij doop: Adriaen Lenaerts
Bron bij doop: Adriaen Meeusz
Bron bij doop: Adriaentge Adriaens
Bron bij doop: Adriaentge Adriaens
Bron bij doop: Adriaentgen Adriaens
Bron bij doop: Aert Adriaens
Bron bij doop: Aert Adriaensz
Bron bij doop: Andries Adriaensse
Bron bij doop: Annetge Adriaens
Bron bij doop: Annetge Cornelis
Bron bij doop: Barbera Lenaerts
Bron bij doop: Bast...... Adriaensse
Bron bij doop: Bastiaen
Bron bij doop: Bastiaen Adriaens
Bron bij doop: Bastiaen Adriaensse
Bron bij doop: Bastiaen Adriaensz
Bron bij doop: Bastiaentge Adriaens
Bron bij doop: Claes Adriaensz
Bron bij doop: Claes Adriaensz
Bron bij doop: Cornelis Adriaens
Bron bij doop: Cornelis Adriaens
Bron bij doop: Cornelis Adriaensse
Bron bij doop: Cornelis Adriaensz
Bron bij doop: Cornelis Adriaensz
Bron bij doop: Cornelis Jacobs
Bron bij doop: Cornelis Jacobsz
Bron bij doop: Geerit Adriaens
Bron bij doop: Geerit Adriaensz
Bron bij doop: Geertge Hendricks
Bron bij doop: Gerrit Ariaens
Bron bij doop: Gerrit Lenaerts
Bron bij doop: Grietge
Bron bij doop: Grietge Adriaens
Bron bij doop: Grietge Adriaens
Bron bij doop: Grietge Adriaens
Bron bij doop: Grietge Adriaens
Bron bij doop: Grietge Cornelis
Bron bij doop: Heijltge Adriaens
Bron bij doop: Hendrick Adriaense
Bron bij doop: Hendrick Adriaensse
Bron bij doop: Hendrick Adriaensz
Bron bij doop: Hendrick Adriaensz
Bron bij doop: Hendrick Cornelisz
Bron bij doop: Hendrick Hendricks
Bron bij doop: Herman Adriaensz
Bron bij doop: Heyndrick
Bron bij doop: Hilletje Hendricks
Bron bij doop: Huygh Adriaensz
Bron bij doop: Inge Adriaens
Bron bij doop: Inge Ingens
Bron bij doop: Jacob Adriaens
Bron bij doop: Jacob Adriaens
Bron bij doop: Jacob Adriaensse
Bron bij doop: Jacob Ingens
Bron bij doop: Jaepke Adriaens
Bron bij doop: Jan Adriaensse
Bron bij doop: Jan Adriaensse
Bron bij doop: Jan Adriaensz
Bron bij doop: Jan Adriaensz
Bron bij doop: Jan Heijndricks
Bron bij doop: Jan Laurensz
Bron bij doop: Janneken Maertens
Bron bij doop: Joost Adriaensz
Bron bij doop: Krijn Adriaensz
Bron bij doop: Leijtge Adriaens
Bron bij doop: Lenaert Claesz
Bron bij doop: Lenaert Lenaerts
Bron bij doop: Lenert Adriaense
Bron bij doop: Lenert Adriaense
Bron bij doop: Lidui Adriaens
Bron bij doop: Lijntge
Bron bij doop: Lijntge Adriaens
Bron bij doop: Lijntge Adriaens
Bron bij doop: Lijntge Adriaens
Bron bij doop: Lijntge Hendricks
Bron bij doop: Lijsbeth Adriaens
Bron bij doop: Maeiken Heijndricks
Bron bij doop: Maerte Jorisz
Bron bij doop: Maeyke Adriaens
Bron bij doop: Mariken Adriaensz
Bron bij doop: Maritge
Bron bij doop: Maritge
Bron bij doop: Maritge
Bron bij doop: Maritge
Bron bij doop: Maritge
Bron bij doop: Maritge Adriaens
Bron bij doop: Maritge Adriaens
Bron bij doop: Maritge Adriaens
Bron bij doop: Maritge Adriaens
Bron bij doop: Maritge Adriaens
Bron bij doop: Maritge Adriaens
Bron bij doop: Maritge Adriaens
Bron bij doop: Maritge Adriaense
Bron bij doop: Maritge Hendricks
Bron bij doop: Melis Lenaerts
Bron bij doop: Moentge Adriaens
Bron bij doop: Neeltge Jorisdr
Bron bij doop: Neeltge Adriaens
Bron bij doop: Neeltge Adriaens
Bron bij doop: Neeltge Adriaens
Bron bij doop: Neeltge Adriaens
Bron bij doop: Neeltge Adriaens
Bron bij doop: Neeltge Adriaens
Bron bij doop: Neeltge Laurens
Bron bij doop: Neeltge Pieters
Bron bij doop: Pieter Adriaense
Bron bij doop: Pieter Adriaense
Bron bij doop: Pieter Cornelisz
Bron bij doop: Pieter Cornelisz
Bron bij doop: Pieter Geerits
Bron bij doop: Pieter Lenaerts
Bron bij doop: Pietertge Cornelis
Bron bij doop: Sara Gerrits
Bron bij doop: Simon Adriaensse
Bron bij doop: Sootge Adriaens
Bron bij doop: Stijntge Adriaens
Bron bij doop: Teunis Adriaensse
Bron bij doop: Willem Ingens
Bron bij doop: Willem Adriaensz
Bron bij doop: Willem Cornelisz
Bron bij doop: Crijn Cornelsz Salie
Bron bij doop: Maritge Cornelisdr Salie
Bron bij doop: Mariken Jans van der Veer
Bron bij huwelijk (kerk): Gherit Heyndricksz
Bron bij huwelijk (kerk): Bastiaen Adriaens
Bron bij huwelijk (kerk): Geem (Geerit?) Adriaensz
Bron bij huwelijk (kerk): Adriaen Geerits